ႁေႃလူင်ယွင်ႁူၺ်ႈၼၼ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼုၵ်ႉယုင်း လၢတ်ႈဝႃႈ တေဢမ်ႇပၼ်ၼႂ်းမိုဝ်းလုၵ်ႈလၢၼ်ၸဝ်ႈၾႃႉၶိုၼ်းလႆႈ

0
217

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE