ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးမိူင်းတႆး လႆႈႁဵတ်းၸွမ်းၶေႃႈသင်ႇပၢႆးယူႇလီ ၽွင်းၶဝ်ႈပၢင်ၵုမ်

ပၢင်ၵုမ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း သၽႃးၸႄႈမိူင်းတႆး ၸတ်းႁဵတ်းၽွင်းၶၢဝ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၵူႈၵေႃႉ လႆႈၼင်ႈႁၢင်ႇၵႆၵၼ် 6 ထတ်း(ပေႇ) ႁဵတ်းၸွမ်းၶေႃႈသင်ႇပၢႆးယူႇလီ။

Photo by – Nan Kaung Kham/ ပၢင်ၵုမ်သၽႃးမိူင်းတႆး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 18/5/2020

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 18-19/5/2020 ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈႁူဝ်ပဝ်ႈသၽႃးၸႄႈမိူင်းတႆး ႁွင်ႉၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း တီႈလုမ်းသၽႃးမိူင်းတႆး ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ဢုပ်ႇဢူဝ်း လွင်ႈမၵ်းမၼ်ႈငိုၼ်းၿတ်ႉၵျႅတ်ႉ ၼႂ်းပီ 2020-2021 ၼႆယဝ်ႉ။

ၽွင်းၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၼႆႉ ဢိင်ၼိူဝ် မႅၼ်ႈၽွင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ -19 သေ ယူႇတီႈၽူႈတႅၼ်းၶဝ် လႆႈႁဵတ်းၸွမ်းမၢႆမီႈ ၾၢႆႇႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီ တမ်းဝၢင်းၸီႉသင်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ။

ၼၢင်းမျုႉထူၺ်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 2 ၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ပၢင်ၵုမ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းၼႆႉ ယူႇတီႈၽူႈတႅၼ်းၶဝ် လႆႈၼင်ႈၼႂ်းႁွင်ႈပၢင်ၵုမ် ႁၢင်ႇၵႆၵၼ် 6 ထတ်း၊ ယၢၼ်ၶူင်ႇၼင်ႈ 1 ၶူင်ႇ ႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီၶဝ်ၸီႉသင်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ။ မိူဝ်ႈၽွင်းမႃးႁွတ်ႈထိုင်ၼၼ်ႉ တီႈတူၼ်ႈတီးၼႆႉတႄႉ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီၶဝ် ၵူတ်ႇထတ်းပၢႆးယူႇလီပၼ်ၵမ်းလဵဝ်။ ယဝ်ႉၵေႃႈ တေလႆႈလိုဝ်ႈၼွၼ်းၼိုင်ႈၵေႃႉလႂ် ၼိုင်ႈႁွင်ႈ” ဝႃႈၼႆ။

Photo by – Nan Kaung Kham/ ပၢင်ၵုမ်သၽႃးမိူင်းတႆး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 18/5/2020

ပၢင်ၵုမ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းၽွင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ – 19 လၢမ်းၽႄးႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ယူႇတီႈ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူႈၵေႃႉ တေလႆႈသႂ်ႇၽႃႈတူမ်းသူပ်း (Mask)လႄႈ ထူင်မိုဝ်းၵၼ်ၵူႈၵေႃႉ-ၼႆယဝ်ႉ။

တေႃႈလဵဝ် ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 မီးၵႂႃႇ 199 ၵေႃႉ၊ လူႉတၢႆ 6 ၵေႃႉ၊ ယႃၶႅၼ်း 108 ၵေႃႉလႄႈ တိုၵ်ႉယူတ်းယႃဝႆႉယူႇ 85 ၵေႃႉ။

ၼႂ်းမိူင်းတႆးသမ်ႉ မီးၵူၼ်းပဵၼ်တင်းမူတ်း မီး 7 ၵေႃႉ။ တႃႇ 5 ၵေႃႉတႄႉ လူင်းႁူင်းယႃယဝ်ႉ။ တွၼ်ႈတႃႇ 2 ၵေႃႉတႄႉ တိုၵ်ႉယူတ်းယႃဝႆႉယူႇတီႈႁူင်းယႃလူင် ၵဵင်းတုင်။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ မီးထႅင်ႈၵူၼ်းတူၼ်ႈတီး ၽူႈယိင်း ဢႃယု 34 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လုၵ်ႉမိူင်း UAE ပွၵ်ႈမႃးသေ ထူပ်းႁၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ -19 လႄႈ တေႃႈလဵဝ် လႆႈယူတ်းယႃဝႆႉတီႈတႃႈၵုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ