ႁိူၼ်းတိူၵ်ႈဢၼ်တိုၵ်ႉၵေႃႇသၢင်ႈၵူၼ်ႇပင်းတီႈလၢဝ်ႇၵၢႆး ၸဝ်ႈၶွင်လူႉတၢႆ

ႁိူၼ်းတိူၵ်ႈဢၼ်တိုၵ်ႉၵေႃႇသၢင်ႈယူႇလင်ၼိုင်ႈ ၵူၼ်ႇပင်း ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇၵဝ်ႈၵၢင်ႉ ၸႄႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆးမီးၵူၼ်းလူႉတၢႆၸွမ်းၼိုင်ႈၵေႃႉ။

Photo by – Nay Myo/ တိူၵ်းဢၼ်ၵူၼ်ႇပင်း တီႈလၢဝ်ႇၵၢႆး

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 21/5/2020 ႁိူၼ်းတိူၵ်ႈဢုတ်ႇ 2 ၸၼ်ႉ ဢၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊၶႄႇ ဢၼ်ၼိုင်ႈ ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းသေ ၵေႃႇသၢင်ႈႁဵတ်းပၼ်တီႈပွၵ်ႉ 3 ၸႄႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ဢဝ်ၵူၼ်ႇပင်းပႅတ်ႈတင်းလင် ။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၸႄႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ တိူၵ်ႈဢုတ်ႇဢၼ်တိုၵ်ႉၵေႃႇသၢင်ႈ 2 ၸၼ်ႉၼၼ်ႉ ၵူၼ်ႇပင်းတူၵ်းပႅတ်ႈ။ ၸဝ်ႈၶွင်မၼ်း ဢၼ်ပဵၼ်ၽူႈမီးၸၼ်ႉတပ်ႉပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ် (တပ်ရင်းမှူး)ၵေႃႉၼိုင်ႈ လႆႈလူႉတၢႆၸွမ်း။ ယဝ်ႉၵေႃႈ မၢတ်ႇၸဵပ်း 7 ၵေႃႉလႄႈ တႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈတႄႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း” ဝႃႈၼႆ။

Photo by – Nay Myo/ တိူၵ်းဢၼ်ၵူၼ်ႇပင်း တီႈလၢဝ်ႇၵၢႆး

“ၸဝ်ႈၶွင်တိူၵ်ႈဢၼ်လႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇၼၼ်ႉပဵၼ်ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉၵွင် တပ်ႉပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ်ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၊ယၢမ်ႈလႆႈႁပ်ႉသူးယုၵ်ႉယွင်ႈတီႈၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မႃး” ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢဝ်ႇၵၢႆးလၢတ်ႈၼႄ။

ၵွၼ်ႇတိူၵ်ႈဢုတ်ႇပႆႇလူမ်ႇၵူၼ်ႇပင်းၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ထၢႆႇဝႆႉVDO သေ တၢင်ႇၶိုၼ်ႈဝႆႉၼႂ်းၾဵတ်ႉၿုၵ်ႉ။ ၼိူဝ်တိူၵ်ႈၼၼ်ႉ တင်းမူတ်းမီး ၵူၼ်း 8 ၵေႃႉသေ တိူၵ်ႈဢုတ်ႇၼႆႉ ၵူၼ်းပင်းပႅတ်ႈၽွင်းတိုၵ်ႉၵေႃႇသၢင်ႈယူႇ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ