တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လမ်းယိုဝ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸုမ်းၼိုင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ တီႉလႆႈတူဝ်တၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ လမ်းယိုဝ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸုမ်းၼိုင်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းသီႇပေႃႉ ပၢႆႈလွတ်ႈ 4 ၵေႃႉ တၢႆထင် တီႈၼိုင်ႈ ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 25/01/2018 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 5 မူင်းၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶမရ 501 ၵျွၵ်ႉမႄး တင်း ၶလရ 23 သီႇ ပေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ်သေ လမ်းယိုဝ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸုမ်းၼိုင်ႈ ဢဵၼ်ႁႅင်း မီးမွၵ်ႈ 5 ၵေႃႉ။ လမ်းၸွမ်းၵႃးတၢင်ႇဝူဝ်း တီႈ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ၵျွၵ်ႉမႄး- သီႇပေႃႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလမ်းၶိုတ်းၶဝ် တီႈဝၢၼ်ႈတူၼ်ႈၶေႃႉ ဢိူင်ႇမၢၼ်ႈႁႆး ႁိမ်း ဝၢၼ်ႈ တူၼ်ႈတီး ၾၢႆႇတူၵ်းဝဵင်းသီႇပေႃႉ ယၢၼ်ၵႆမွၵ်ႈၼိုင်ႈလၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ႁွင်ႇ။ ၼႂ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၼၼ်ႉ လူႉတၢႆထင်တီႈ 1 ၵေႃႉလႄႈ ပၢႆႈလွတ်ႈ 4 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈတႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ “ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸုမ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းလႂ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈ ႁူႉၸွမ်းတႅတ်ႈတေႃးလီ ဢဵၼ်ႁႅင်းၶဝ် မီးမွၵ်ႈ 5 ၵေႃႉ ၶဝ်လမ်းၸွမ်းလူတ်ႉတၢင်ႇဝူဝ်းမႃး ၵူၺ်းၵႃႈ ယူႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈႁူႉၶၢဝ်ႇသေ လိုပ်ႈလမ်းၸွမ်း ၶဝ်လႆႈလိုပ်ႈၶိုတ်း တီႈဝၢၼ်ႈတူၼ်ႈၶေႃႉ ဢိူင်ႇမၢၼ်ႈႁႆး ႁိမ်းဝၢၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း သီႇပေႃႉ ၵျွၵ်ႉမႄး” ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ပရႁိတ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ လႆႈၼမ်းဢဝ်တူဝ်တၢႆ ၵေႃႉၼၼ်ႉသေ သူင်ႇ တီႈႁူင်းယႃၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ၵပ်းသိုပ်ႇၵႂႃႇတီႈ RCSS/SSA ၵေႃႈ ပႆႇလႆႈႁပ်ႉႁူႉႁူဝ်ယွႆႈယႅမ်းမၼ်း။

ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈတႄႉ လၢတ်ႈဝႃႈ သိုၵ်း RCSS/SSA သွင်ၵေႃႉ မႃး ၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈ တၢင်း သီႇပေႃႉ-ၵျွၵ်ႉမႄးလႄႈ ၸင်ႇလႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းပိုတ်းယိုဝ်း ၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်း ၸင်ႇလႆႈယိုဝ်းၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here