ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃးၵႃႉၶၢႆ တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈပူတ်းပႅတ်ႈၵဵတ်ႉ ၼမ်ႉပွင်ႈ ဝူင်ႈၵၢင် လႃႈသဵဝ်ႈ – မိူင်းယႆ

လၢၼ်ႇ/ ၵဵတ်ႉ တီႈၼမ်ႉပွင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ဢၼ်ပျီႇတုၸိတ်ႉ တင်း ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ်ပႂ်ႉ ဝူင်ႈၵၢင်လႃႈသဵဝ်ႈ – မိူင်းယႆ ၼၼ်ႉ ၵၵ်းႁႄႉ ယွၼ်းငိုၼ်း ရူတ်ႉၵႃးလူင် ၸိူဝ်းတၢင်ႇၵုၼ်ႇ ၵႂႃႇမႃး ၵႃႉၶၢႆ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈပူတ်းထွၼ်ပႅတ်ႈ။

Photo by – ၸၢႆးဝၼ်းလႅင်းၶမ်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ/ ၵဵတ်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ လႃႈသဵဝ်ႈ

ဢွင်ႈတီႈလၢၼ်ႇ/ ၵဵတ်ႉ ၼၼ်ႉ တင်ႈဝႆႉတီႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉပွင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ဢၼ်မီးၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် လႃႈသဵဝ်ႈ – ၼမ်ႉပွင်ႈ – မိူင်းယႆ- တၢင်ႉယၢၼ်း/ၵေးသီး။ ပေႃးၵၢင်ဝၼ်း ႁႄႉယွၼ်းငိုၼ်းၵႃးလူင်၊ ၵႃးဢွၼ်ႇတႄႉ ဢမ်ႇယွၼ်း။ ပေႃးၵၢင်ၶမ်ႈ တႄႇဢဝ် ၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 8 မူင်းၵႂႃႇ တႄႉ ဢဝ်မႆႉႁႄႉသေ ပႂ်ႉယွၼ်းငိုၼ်း။ ၵႃးလူင်တၢင်ႇတႅင်၊ တၢင်ႇၶူဝ်းသူၼ် ၼိုင်ႈလမ်းလႂ် လႆႈပၼ် 1 မိုၼ်ႇ ထိုင် 2 မိုၼ်ႇပျႃးၼႆႉ-ၼႆယဝ်ႉ။

ၸၢႆးသိူဝ် ၸဝ်ႈၵႃးလူင် ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်လႅၼ်ႈၵႃး ၶိုၼ်ႈလူင်းသၢႆၼၼ်ႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၶၢဝ်းယၢမ်းၶဝ် ပႂ်ႉၵဵပ်းၼၼ်ႉ တေပဵၼ်ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်း 8 မူင်းၶိုင်ႈၼႆႉၵႂႃႇ။ ၶဝ်ပႂ်ႉၵဵပ်းၸိူင်ႉၼႆမႃးၼႆႉ မီးၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင်ယဝ်ႉ။ ၵႃးၼိုင်ႈလမ်းလႂ် လႆႈပၼ်ၶဝ် 1 မိုၼ်ႇ ထိုင် 2 မိုၼ်ႇ၊ ၵႃးဢွၼ်ႇတႄႉ ဢမ်ႇၵဵပ်း” ဝႃႈၼႆ။

ၶၢဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်းၶူဝ်းႁႆႈၶူဝ်းသူၼ်ဢွၵ်ႇ၊ ၵႃးလူင်ၵမ်ႈၼမ် ဢၼ်လႅၼ်ႈ ၶိုၼ်ႈလူင်းသၢႆၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်တေႃႉတႅင် တၢင်းမိူင်းယႆ၊ တၢင်ႉယၢၼ်း၊ ၵေးသီး ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶိုၼ်ႈသူင်ႇၶၢႆၸူးတၢင်းမိူင်းၶႄႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ တေႃႈလဵဝ်ၼႆႉ ယွၼ်ႉၽေးတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သေ ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ ၶူဝ်းသူၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၸဝ်ႈသူၼ်ၶဝ်သုမ်းတင်းၼမ်လၢႆ။

Photo by – ၸၢႆးဝၼ်းလႅင်းၶမ်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ/ ၵဵတ်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ လႃႈသဵဝ်ႈ

ၸၢႆးသိူဝ် သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “ သဵၼ်ႈတၢင်းၼႆႉ ပဵၼ်သဵၼ်ႈတၢင်းတေႃႉၶူဝ်းသူၼ် တႅင်ၸိူဝ်းၼႆႉ သူင်ႇၶၢႆတၢင်းမိူင်းၶႄႇ။ တေႃႈလဵဝ်ၼႆႉ ယွၼ်းၽေးတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၼႆႉသေ တီႈၼမ်ႉပွင်ႈၼႆႉၵေႃႈ ၵဵပ်းထႅင်ႈသေ ပဵၼ်ဢၼ် ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႄႉၶႃႈယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

တီႈလၢၼ်ႇ/ ၵဵတ်ႉၼမ်ႉပွင်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ၼမ်ႉပွင်ႈတင်း ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ်ပႂ်ႉၵဵပ်းငိုၼ်း ရူတ်ႉၵႃးလူင် ၶိုၼ်ႈလူင်းၵႂႃႇမႃး ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးဢွင်ႇ ၸဝ်ႈၵႃးမိူင်းယႆ ၵေႃႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၵၢင်ဝၼ်းၵေႃႈႁေႉၵိုတ်းယဝ်ႉ ပေႃးပဵၼ်ၵႃးလူင်။ ၸိူဝ်းတိုဝ်သေၵႂႃႇၵေႃႈ ဢမ်ႇၵဵပ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ဢၼ်ၶဝ်ယၢမ်ႈမႃးၼႆႉ တႄႇမႃးတီႈ ၵႃးလူင်တၢင်ႇဝူဝ်း၊ တေႃႈလဵဝ် ဢမ်ႇမီးၵႃးတၢင်ႇဝူဝ်းယဝ်ႉလႄႈ ၶဝ်ၸပ်းယၢမ်ႈသေ ၵဵပ်းပႃး ၵႃးတၢင်ႇၶူဝ်းႁႆႈၶူဝ်းသူၼ်၊ သင်ၵဵပ်း ၼိုင်ႈ လမ်း 4-500 တေႃႇ ႁဵင်တေႉ ၽႂ်ၵေႃႈတေဢမ်ႇၶၢင်းၼင်ႇၵဝ်ႇ” – ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈၸဝ်ႈၵႃးၶဝ် ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈႁူမ်ႈၵၼ်သေ တႅမ်ႈလိၵ်ႈတၢင်ႇၸူးတီႈၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 3 ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၸွႆႈၵႄႈလိတ်ႈပၼ် ပၼ်ႁႃၼႆႉ။

ၸၢႆးဝၼ်းလႅင်းၶမ်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 3 ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ယူႇတီႈၶႃႈႁဝ်းတႄႉ လႆႈတွင်ႈထၢမ်ဝႆႉၼႂ်းသၽႃးယဝ်ႉၶႃႈ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ။ ႁဝ်းၶႃႈပႂ်ႉမုင်ႈမွင်းၵႂၢမ်းတွပ်ႇၼႆႉဝႆႉယူႇ လၢၼ်ႇၼႆႉ ႁႂ်ႈဢိုတ်းပိၵ်ႉပၼ်ၶႃႈဢေႃႈ။ လၢၼ်ႇ/ ၵဵတ်ႉၸိူင်ႉၼႆ ဢမ်ႇမီးတီႈလႂ်ႁဵတ်း ပႂ်ႉၵဵပ်းငိုၼ်းၵၼ်ၶႃႈယဝ်ႉ၊ ပိူၼ်ႈဢမ်ႇႁဵတ်းၵၼ်ၶႃႈယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။
တၢင်းလူင် သဵၼ်ႈၼႆႉ လုၵ်ႉတၢင်း ပၢင်သၢင်း မႃးတၢင်း တႃႈၵွင်းဢႅတ်း တၢင်ႉယၢၼ်း သေ လတ်းၼမ်ႉပွင်ႈ မိူဝ်းလႃႈသဵဝ်ႈ သိုပ်ႇၵႂႃႇမိူင်းၶႄႇ၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၽႄႇၵႂႃႇတၢင်း သီႇပေႃႉ၊ ၵျွၵ်ႉမႄး လူင်းၵႂႃႇတၢင်း ဝဵင်းလိူဝ်ၵေႃႈလႆႈ။ ထႅင်ႈသၢႆၼိုင်ႈသမ်ႉ လုၵ်ႉတၢင်း မိူင်းသူႈ ဝၢၼ်ႈႁႆး မိူင်းယႆ ၼမ်ႉပွင်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ၊ ဢၼ်လုၵ်ႉၵေးသီး မႃးမိူင်းယႆ ၼမ်ႉပွင်ႈ လႃႈသဵဝ်ႈ ၵေႃႈ ၵႂႃႇမႃးၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းၼႆႉ။


eastern_breeze
SHARE