ပေႃး COVID-19 ႁၢႆ ငဝ်းလၢႆးလီၶိုၼ်းမႃး ၵူၼ်းမိူင်းၼွင်ႈႁၢႆးယႃႈၶဝ် မုင်ႈမွင်းၸိူင်ႉႁိုဝ်

0
273

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE