ပီၼႆႉ ၸၼ်ႉၸွမ်မိူင်းတႆးၶႂၢၵ်ႈ Program ထႅင်ႈ 2 ဢၼ်

ၸၼ်ႉၸွမ်မိူင်းတႆး ပီၼႆႉ ပိုတ်ႇႁပ်ႉၵၢၼ်သွၼ်ႁဵၼ်း ၸၼ်ႉလိၵ်ႈလူင် B.A ၼင်ႇႁိုဝ် ၽူႈၶဝ်ႈႁဵၼ်း/ ၸဝ်ႈၸရေး ပေႃးတေ လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူးၸၼ်ႉလိၵ်ႈလူင်။

Photo by – SHAN/ ၸၼ်ႉၸွမ် ပုတ်ႉထ မိူင်းတႆး

ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 25/5/2020 ၼႆႉ ယူႇတီႈၸၼ်ႉၸွမ်ပုတ်ႉထ မိူင်းတႆး တီႈၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း တေပိုတ်ႇၵၢၼ်သွၼ်ႁဵၼ်း ၼႂ်းၸၼ်ႉၸွမ်ယဝ်ႉ။ ပီ 2020 ၼႆႉ ၼႂ်းၸၼ်ႉၸွမ် ၽိူမ်ႉ Program ထႅင်ႈ 2 ဢၼ်။ ၸၼ်ႉ (Diploma) M.A လႄႈ (ၸၼ်ႉလိၵ်ႈလူင်) B.A ။

ၸဝ်ႈၶူး ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊ ပၼ်ႇတဝ (Academy officer) ၸၼ်ႉၸွမ်ပုတ်ႉထ မိူင်းတႆး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ပီၼႆႉတႄႉ ၽိူမ်ႉ Program ထႅင်ႈ 2 ဢၼ်။ ၼႂ်း 2 ဢၼ်ၼၼ်ႉ ပႃးၸၼ်ႉလိၵ်ႈလူင် B.A ဢၼ်ၼိုင်ႈ။ ယိူင်းဢၢၼ်း ၸၼ်ႉလိၵ်ႈ လူင် B.A ၼႆႉတႄႉ တႃႇပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ။ ႁဝ်းတေလႆႈဢဝ်လိၵ်ႈတႆး၊ ၵႂၢမ်းတႆး ၶိုၼ်ႈၸၼ်ႉၸွမ် ႁႂ်ႈလႆႈတီႇ ၵရီႇ(ၸုမ်ႈၶူး) ၼႂ်းၸၼ်ႉၸွမ်ၼႆႉ။ ဢၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းပိူၼ်ႈ ဢၼ်ၸဝ်ႈၶူးလူင်ႁဝ်း ဢွၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈၼႆႉ။ ၸဝ်ႈၶူးလူင်ႁဝ်းၶႃႈ ဝႆႉၵႃႈၶၼ်တႄႉတႄႉသေ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းပၼ်ၶႃႈဢေႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

Photo by – SHAN/ ၸၼ်ႉၸွမ် ပုတ်ႉထ မိူင်းတႆး

ၽူႈတေတွပ်ႇၶဝ်ႈၼႂ်းၸၼ်ႉလိၵ်ႈလူင် B.A ၼႆႉ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း တေလႆႈမေႃလိၵ်ႈတႆးလီလီ၊ တေလႆႈမေႃၸၢပ်ႈလင်ႇၵႃႇ တေလႆႈတႅမ်ႈၼႄ လင်ႇၵႃႇ တီႈဢေႇသုတ်း 12 တွၼ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် 16 တွၼ်ႈယဝ်ႉ ဢဝ်မႃးတၢင်ႇ။ တေလႆႈမီးတူဝ်ထူပ်းလူင်ႉလႅၼ်ႇၼႂ်းလိၵ်ႈလူင် ဝႃႈၼႆ။

ယိူင်းဢၢၼ်းတႄႉ ၸၼ်ႉလိၵ်ႈလူင် B.A ၼႆႉ တေဝႆႉတႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 3 ပီ ႁႂ်ႈႁဵၼ်းယဝ်ႉ။ 1 ပီလႂ် တေမီး 3 တွၼ်ႈ၊ ၼႂ်း 3 တွၼ်ႈၼၼ်ႉ တွၼ်ႈ 1 ၼႆႉ တေတႄႇၼႂ်းလိူၼ်ႁူၵ်း ၸမ်ၶဝ်ႈဝႃႇ၊ တွၼ်ႈ 2 သမ်ႉ ၼႂ်းဝႃႇ၊ တွၼ်ႈ 3 သမ်ႉ ဝၢႆးဢွၵ်ႇဝႃႇၵႂႃႇ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

“ ပုၼ်ႈတႃႇတေမႃးႁဵၼ်းၸၼ်ႉလိၵ်ႈလူင် B.A ၼႆႉ ပေႃးမႃးတူၺ်းၸဝ်ႈၸရေးႁဝ်း ႁႂ်ႈယဝ်ႉ ၸၼ်ႉ 10 ၊ ၸၼ်ႉၸွမ်ၸိူဝ်း ၼႆႉ တေဢမ်ႇမီး ပိူင်လူင်မၼ်း ႁဝ်းဢမ်ႇဝႆႉပိူင်ယႂ်ႇလွင်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် ဢမ်ႇႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ။ ဢၼ် ႁဝ်းဝႆႉပဵၼ်ယႂ်ႇတႄႉ ၶဝ်ၸဝ်ႈသူၼ်ၸႂ် လင်ႇၵႃႇ တႅမ်ႈလႆႈလင်ႇၵႃႇလီလီမွၵ်ႈၵႃႈႁိုဝ် မေႃႁေႃး၊ မေႃလူ၊ မေႃတႅမ်ႈ ပေႃးမီး ၼမ်ႉၵတ်ႉဢၼ်ၼႆႉၵေႃႈ ၶႂ်ႈၵုမ်ႇထူၼ်ႈယဝ်ႉ တႃႇတေၶဝ်ႈၸၼ်ႉ B.A ၼႆႉ” ၸဝ်ႈၶူး ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊပၼ်ႇတဝ လၢတ်ႈၼႄ ၼင်ႇၼႆ။

ပီၼႆႉ ၸရေး သင်ၶၸဝ်ႈၶဝ် တေၶဝ်ႈႁဵၼ်းၼႂ်းၸၼ်ႉလိၵ်ႈလူင် B.A ၼႆႉ တင်းမူတ်းမီးဝႆႉ 11 ၵေႃႉ/ တူၼ် ဝႃႈၼႆ။

Photo by – SHAN/ ၸၼ်ႉၸွမ်ပုတ်ႉထ မိူင်းတႆး

ၸၼ်ႉၸွမ်ပုတ်ႉထ မိူင်းတႆးၼႆႉ တႄႇပိုတ်ႇမႃး မိူဝ်ႈပီ 2018 မႃး။ ၼႂ်းပီ 2020 ၼႆႉ ၼႂ်းၵၢၼ်သွၼ်ႁဵၼ်း ၽိူမ်ႉထႅမ်ၶိုၼ်ႈမႃး ထႅင်ႈ Program 2 ဢၼ်။ ပဵၼ်ၸၼ်ႉၻီႊပလူဝ်ႊမႃႇ(Diploma) M.A လႄႈ B.A (ၸၼ်ႉလိၵ်ႈလူင်) ၊ မိူဝ်ႈပီ 2018 – 2019 ၼၼ်ႉ တႄႉ မီးဝႆႉ 2 Program ။ ၸၼ်ႉ M.A လႄႈ Ph.D ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE