Thursday, May 30, 2024

ၽူႈၸွႆႈထႅမ်သုၼ်ႇလႆႈတီႈလိၼ် ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးပေႃႉလူႉတၢႆ

Must read

ၵူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်ၸွႆႈၶိုင်တႃႇႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႆႈၶိုၼ်းတီႈလိၼ်ၼၼ်ႉ ထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈသမ်ႉ ႁပ်ႉတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ၾၢႆႇၶွမ်ႊပၼီႊသေ ပေႃႉႁႅမ်လႄႈ ဢဝ်မၼ်းၸၢႆးတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်း လႆႈဢဝ်သူင်ႇႁူင်းယႃ၊ ယူတ်းယႃဢမ်ႇတၼ်းသေလႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇ-ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးဝၼ်းတီႈ 1 လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊၿိူဝ်ႊၼႆႉ လုင်းထေးဢွင်ႇ လႆႈသဵင်ႈၵမ်သုတ်းမုၼ်တီႈႁူင်းယႃ မၼ်းတလေး (ဝဵင်းလိူဝ်ႇ)သေ ဢဝ်တူဝ်တၢႆမၼ်းမႃးၾင်ၶိုၼ်း တီႈပႃႇၸႃႉဝၢၼ်ႈပႃႇႁႆး ဝႃႈၼင်ႇၼႆ။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉ ႁူင်းပလိၵ်ႈၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တီႈပၢၼ်းပူၺ်းတႄႉ လႆႈတီႉၺွပ်းဝႆႉၽူႈၸိူဝ်းဢၼ်ပေႃႉႁႅမ်းလုင်းထေးဢွင်ႇၼၼ်ႉ 3 ၵေႃႉ-ၼႆယူႇ။

- Subscription -

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 28/10/2017 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ဢၼ်မီးတီႈဢႅင်းဝႅင်း ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉဢူးဝိၼ်းလႅင်ႇ သိုပ်ႇၾူၼ်ႊလၢတ်ႈႁႂ်ႈၸုမ်းလုင်းထေးဢွင်ႇၶဝ်ၵႂႃႇတီႈၼႂ်းပၢင် တီႈပၢင်ႇသူၼ်ဢွႆႈ တီႈလိၼ်ဢၼ်ပဵၼ်ပၼ်ႁႃၼၼ်ႉ။ မိူဝ်ႈတေၵႂႃႇထူပ်း မီးၽူႈယႂ်ႇ 7 ၵေႃႉ ပႃးတင်းလုင်းထေးဢွင်ႇ။ မိူဝ်ႈၽႅဝ်တီႈၼၼ်ႈ ယွၼ်ႉဢမ်ႇႁၼ်ၵူၼ်းလူင် ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသေၵေႃႉလႄႈ ၶဝ် 7 ၵေႃႉ ၸင်ႇၽႄႁဵတ်း 2 ၸုမ်း ပၼ်ႇႁႃၵူၼ်းလူင်ၼႂ်းပၢင်ႇသူၼ်ၼၼ်ႉ။ ၸုမ်းလုင်းထေးဢွင်ႇၶဝ်မီး 3 ၵေႃႉ၊ လုင်းမိၼ်းဢူးလႄႈလုင်းတၢၼ်းထုၼ်းတႄႉ တၼ်းပၢႆႈလွတ်ႈလႄႈ ဢမ်ႇၺႃးပေႃႉ။ ၵူၼ်းဢၼ်ပေႃႉၼႆႉ မီးမွၵ်ႈ 20 ပၢႆ၊ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵွင်းလွႆ (ပလွင်ႈၵူင်း)- ဝႃႈၼႆ။

လုင်းသၢင်ႇပျႃး ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ဝၢၼ်ႈပႃႇႁႆး လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ- “မိူဝ်ႈႁဝ်းၵႂႃႇႁၼ်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဢၼ်ပေႃႉမၼ်းမီးမွၵ်ႈ သၢဝ်းပၢႆ ဝၢႆးၶဝ်ပေႃႉ။ ၸိုဝ်ႈမေးမၼ်းဝႃႈ ဢေးၸိင်ႇဢေႃႈ၊ မီးလုၵ်ႈၸၢႆး 1 ၵေႃႉ ႁူင်းႁဵၼ်းယူႇၸၼ်ႉ 2 လႄႈလုၵ်ႈယိင်း 3 ၵေႃႉ။ မေးမၼ်းပဵၼ်လွႆ၊ လုင်းထေးဢွင်ႇၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃတိမိူင်းၵုတ်ႈ- ဝႃႈၼႆ။

ပႃႈၼေႇဢူင်းလႃႉ ၸုမ်းၵွင်ႉသၢၼ်ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး လၢတ်ႈဝႃႈ- “ႁဝ်းလႆႈၸွႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇတၢင်ႇဢမူႉသေ ၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်းၵမ်ႈၽွင်ႈ။ မိူဝ်ႈလုင်းထေးဢွင်ႇၶဝ်သၢမ်ၵေႃႉၽႅဝ်ၼႂ်းပၢင်ႇသူၼ်ၼၼ်ႉ ဢူးဝိၼ်းလႅင်ႇ လၢတ်ႈႁႂ်ႈပႂ်ႉၼႆသေ ၶဝ်ၵေႃႈၽႅဝ်မႃး။ ပေႃးၽႅဝ်ၵေႃႈ လုင်းထေးဢွင်ႇသမ်ႉလႃႇလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵွင်းလွႆဢၼ်မႃးၸွမ်း ဢူးဝိၼ်းလႅင်ႇၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်ထုပ်ႉမၼ်း ပေႃးတင်းၽူႈယိင်းလၢႆလၢႆၵေႃႉ။ ဝၢႆးသေၼၼ်ႉ လုင်းထေးဢွင်ႇလိုမ်းတူဝ်ၵႂႃႇ ဢွၼ်ၵၼ်ဢဝ်ၵႂႃႇယႃႁူင်းယႃၼွင်ၶဵဝ်၊ ႁူင်းယႃမၼ်းတလေး၊ ပလိၵ်ႈပၢၼ်းပူၺ်းၺွပ်းဝႆႉသၢမ်ၵေႃႉ၊ ဢၢႆႈၵျေႃႇ၊ ၵျေႃႇၸိၼ်ႇလၢတ်ႉလႄႈ ၼေႃႇငိုၼ်း ၶဝ်သၢမ်ၵေႃႉ”- ဝႃႈၼင်ႇၼႆ။

သြႃႇဢူးၸေႃႇယၢၼ်း ၸုမ်းၵွင်ႉသၢၼ်ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး လုၵ်ႈႁဵၼ်း 88 လၢတ်ႈဝႃႈ- “တီႈထုင်ႉၼၼ်ႉ ႁဝ်းပိုတ်ႇလုမ်းပၵ်းပၢႆႉ ၸုမ်းၵွင်ႉသၢၼ်ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး ၸၢဝ်းၶိူဝ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဝႆႉသေဢမ်ႇၵႃး တေပိုၼ်ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈပၼ်ႁႃၼႆႉယူႇ”-ဝႃႈၼင်ႇၼႆ။

တီႈလိၼ်ဢၼ်ပဵၼ်ပၼ်ႁႃယူႇမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ မိူဝ်ႈပၢၼ်ငမ်းယဵၼ် (ငဵင်းၶျၢၼ်းယေး)ၼၼ်ႉ လႆႈပဵၼ်တီႈလိၼ်ၵူၼ်းမိူင်းမႃး၊ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်မွပ်ႈပၼ် ၸုမ်းသိုၵ်းပလွင်ႈဢၼ်ဝၢင်းၶိူင်ႈ တႃႇယူႇသဝ်းၵိၼ်သၢင်ႈၵႂႃႇၼႆသေ မၵ်းမၼ်ႈပၼ်မႃး။ ၵူၺ်းၵႃႈ တီႈလိၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်လိၼ်ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉပႃႇႁႆးမႃးၸဵမ်ၵွၼ်ႇၸဵမ်လႂ်၊ တီႈလိၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၽုၵ်ႇဢွႆႈၵမ်ႈၼမ်၊ ဢွႆႈၸိူဝ်းၼႆႉ ၶၢႆပၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊသျိၼ်းသူၺ်ႇလီႇ ငူၺ်ႇယေႇပလႄး ႁူင်းၸၢၵ်ႈၵိူဝ်ဝၢၼ် ဢၼ်မီးတီႈတၢင်းၽႄ သုမ်သၢႆႇ (တူင်းသႄႇ)ၼၼ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း