ၽူႈယိင်းဢွၼ်ႇတီႈဝၢၼ်ႈ လႆႈထူၵ်ႇပႂ်ႉတူၺ်းငဝ်းလၢႆးတၢင်းပဵၼ် တႃႇ14 ဝၼ်းတီႈထဵင်ၼႃး

288

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -