Wednesday, March 22, 2023

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉလုမ်း MPT ၵၢင်ဝဵင်းမူႇၸေႊ လူႉၵွႆၼမ်

Must read

ၼႂ်းဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ၶမ်ႈဝႃး မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ထပ်းၵၼ် 2 လုၵ်ႈ လုမ်းၼႅင်ႈသၢၼ် သိမ်းၾူၼ်း MPT ၶွင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ လူႉသုမ်းၼမ်၊ ၵူၼ်းမိူင်းမူႇၸေႊၵေႃႈ တူၵ်းၸႂ်။

Photo by – ၵူၼ်းမူႇၸေႊ/ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈလုမ်း MPT မူႇၸေႊ မိူဝ်ႈဝႃး 12/4/2020

ဝၼ်းတီႈ 12/4/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း မွၵ်ႈ 10:40 မူင်းၼႆႉ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈလုမ်းၵပ်းသၢၼ် (မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးရုံး – MPT) တီႈပွၵ်ႉၼိူဝ် ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ မိူၼ်တင်ႈၸႂ်ႁၢင်ႈၵၢင်တီႈႁွင်ႈလုမ်း MPT ၊ မၢၵ်ႇၼၼ်ႉ တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉပႃး ၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ လႆႈလူႉလႅဝ်ၸွမ်းၽွင်ႈ။

ၸၢႆးႁိၼ်လဵၵ်း ၸုမ်းၶၢဝ်ႇ “ ထုင်ႉႁူၺ်းလီ” မူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ 2 လုၵ်ႈ တီႈလုမ်း (မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးရုံး – MPT) တီႈပွၵ်ႉၼိူဝ် တၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းမူႇၸေႊၶႃႈ။ လႆႈငိၼ်းသဵင် ႁႅင်းဝႆႉၶႃႈဢေႃႈ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ တုမ်ႉတိူဝ်ႉသႂ်ႇမၢၼ်ႇၵႃးလၢမ်းၼိုင်ႈ ဢၼ်ၵိုတ်းဝႆႉႁိမ်းၼၼ်ႉ။ လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း လူႉတၢႆတႄႉ ဢမ်ႇမီး၊ မၢၵ်ႇဢၼ်တႅၵ်ႇၼၼ်ႉ ၾၢႆႇပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်သႅၼ်းႁဵတ်းဢဝ်ႁင်းၵူၺ်း ” ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၸႃႇတိ ၵမ်ႈၼမ် လၢတ်ႈဝႃႈ ႁိမ်းႁွမ်းၼၼ်ႉမီးတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ လႄႈ ပဵၼ်မၢၵ်ႇ သႅၼ်းမႃးႁၢင်ႈ ၵၢင်ဝႆႉၵူၺ်း၊ ဢၼ်ဢဝ်မၢၵ်ႇမႃးဝိုတ်ႉသႂ်ႇဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ဢူးတွင်းထုၼ်း ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ၵရုၼႃႇ မူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ လႆႈငိၼ်းဝႃႈ ၵူၼ်းၸၢႆး ဢႃႇယု မွၵ်ႈ 14 ၼႆႉၵူၺ်း၊ ဢဝ်မၢၵ်ႇ မႃးဝိုတ်ႉသႂ်ႇ၊ တိူဝ်ႉပႃးၵႃးလႄႈ ရူတ်ႉၶိူင်ႈ လႆႈလူႉၵွႆ ၸွမ်း။ ဝၢႆးသေမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ယဝ်ႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဢၼ်လွင်ႈတူၵ်းၸႂ်တိုၼ်ႇသၼ်ႇၵၼ်ၶႃႈဢေႃႈ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈတႄႉ” ဝႃႈၼႆ။

ဝဵင်းမူႇၸေႊၼႆႉ ပဵၼ်ဝဵင်းၵႃႉၶၢႆ တိတ်းၸပ်းလႅၼ်လိၼ်ၶႄႇ သေတႃႉ ယၢမ်းလဵဝ် ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉသေ ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ ဢမ်ႇပဵၼ် ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ ဢမ်ႇပေႃးႁတ်းဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်း မၢၵ်ႇသမ်ႉမႃးတႅၵ်ႇထႅင်ႈလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ယူႇၼႂ်းႁိူၼ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇပေႃးဝႆႉဝၢင်းၸႂ် ၼိူဝ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးၶိၼ်ႇ ၵူၼ်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၽွင်းတိုၵ်ႉၵူဝ်တၢင်း ပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၵၼ်ယူႇ။ ၵမ်းၼႆႉ သမ်ႉလႆႈမႆႈၸႂ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈထႅင်ႈ၊ ဝဵင်းမူႇၸေႊႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၵေႃႈတူၵ်း၊ မိူင်းပေႃးယဵၼ်ဝႆႉဢေႃႈ၊ လႆႈမႆႈၸႂ်လၢႆၾၢႆႇၼၼ်ႉၶႃႈၼႃႇ တေႃႈလဵဝ်” ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼႆႉသေ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ၶတ်းၸႂ် ၵပ်းသိုပ်ႇႁႃ ႁူင်းပလိၵ်ႈၸႄႈဝဵင်း မူႇၸေႊၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းႁပ်ႉတွပ်ႇ။ ဢၼ်ၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ ၶီႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈၵႆႉမီး၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇတွၼ်ႉလႆႈငိၼ်းၾၢႆႇ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တီႉလႆႈတူဝ်ၵူၼ်းႁၢႆႉသေပွၵ်ႈ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊၼႆႉ မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇလၢႆမူႇလၢႆၸုမ်း ပႃးၸဵမ် တပ်ႉပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ၊ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ။ ၾၢႆႇသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၸီႉသင်ႇ ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ပွၵ်ႈယူႇ တပ်ႉၽႂ်တပ်ႉမၼ်းသေတႃႉ ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊၵေႃႈ မီးၼပ်ႉသိပ်းၸုမ်း။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉလၢႆလၢႆၸုမ်းၵေႃႈ ႁွတ်ႈထိုင်တူင်ႉၼိုင် ၼင်ႇၵဝ်ႇ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း