ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈလႅၼ်လိၼ်မိူင်းၶႄႇမိူင်းတႆး ႁႂ်ႈၵူၼ်းၵႂႃႇမႃး ထႅမ်ပၼ်လွင်ႈပၢႆးယူႇလီ လူၺ်ႈတၢင်းလိၵ်ႈၶႄႇလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃးယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ

0
67

eastern_breeze
SHARE