သင်ၶၸဝ်ႈ ၾၢႆႇမိူင်း/ ယူၼ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ႁူမ်ႈၵၼ်တွပ်ႇလိၵ်ႈ ပွၵ်ႈၵမ်း 64

0
120

သင်ၶၸဝ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၾၢႆႇမိူင်း ၶဝ်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈ တီႈဝတ်ႉႁူဝ်ၶူင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ပွၵ်ႈၵမ်း 64 မီးသင်ၶၸဝ်ႈ ၶဝ်ႈတွပ်ႇ 350 ပၢႆ။

Photo by – Ngurn Kham/ ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈသင်ၶၸဝ်ႈ တီႈဝတ်ႉႁူဝ်ၶူင်ႇ ၵဵင်းတုင်

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 16-23/2/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်း ထိုင် 4 မူင်းဝၢႆးဝၼ်း ၸုမ်းသင်ၶၸဝ်ႈ ၾၢႆႇမိူင်း/ ယူၼ်း ၼႂ်းၸႄႈ ဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈ ပွၵ်ႈၵမ်း 64 တီႈတိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈပရိယၢတ်ႈထမ်းသင်ၶရၸူႉပထမ် ဝတ်ႉရႃၸ ထၢၼ် လူင်ႁူဝ်ၶူင်ႇ ပွၵ်ႉ 3 ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း။

ၵေႃၵမ်ၵၢၼ်ၶဝ်ႈၵုမ်းၵၢၼ်ဢူမ်ဢၢၼ်ႇတွပ်ႇၶူၼ်ႉၶႆႈ(သွပ်ႇပၢၵ်ႇပဝ်ႇ) တူၼ်ၼိုင်ႈ ၵဵင်းတုင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ပီ ၼႆႉ သင်ၶၸဝ်ႈ ပၼ်သဵၼ်ႈမၢႆ တႃႇတွပ်ႇလိၵ်ႈ တင်းမူတ်း မီး 373 တူၼ်။ ဢၼ်မႃးတွပ်ႇ မီး 357 တူၼ်။ ဢမ်ႇမႃးတွပ်ႇ လိၵ်ႈမီး 23 တူၼ်” ဝႃႈၼႆ။

သင်ၶၸဝ်ႈ ဢၼ်မႃးၶဝ်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈသမ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ၸၼ်ႉပႃလိလႅမ်ႈၼိုင်ႈ တင်းမူတ်း 35 တူၼ်၊ ၸၼ်ႉပႃလိလႅမ်ႈသွင် 28 တူၼ်၊ ၸၼ်ႉပၢႆ 36 တူၼ်၊ ၸၼ်ႉၵၢင် 47 တူၼ်၊ ၸၼ်ႉတွၼ်ႈ 109 တူၼ်၊ ၸၼ်ႉပထမ 20 တူၼ်လႄႈ ၸၼ်ႉမူႇလ 82 တူၼ်။

သင်ၶၸဝ်ႈ ဢၼ်ပၼ်သဵၼ်ႈမၢႆဝႆႉသေ ဢမ်ႇမႃးၶဝ်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈသမ်ႉ ၸၼ်ႉပႃလိလႅမ်ႈၼိုင်ႈ 6 တူၼ်၊ ပႃလိလႅမ်ႈသွင် 1 တူၼ်၊ ၸၼ်ႉပၢႆ 1 တူၼ်၊ ၵၢင် 1 တူၼ်၊ ၸၼ်ႉတွၼ်ႈ 5 တူၼ်၊ ပထမ 1 တူၼ်၊ မူႇလ 8 တူၼ်။

Photo by – Ngurn Kham/ ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈသင်ၶၸဝ်ႈ တီႈဝတ်ႉႁူဝ်ၶူင်ႇ ၵဵင်းတုင်

သင်ၶၸဝ်ႈ ဢၼ်တွပ်ႇလႆႈ ဢွင်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉ တင်းမူတ်း 285 တူၼ်။ ဢၼ်တွပ်ႇတူၵ်းၸၼ်ႉသမ်ႉ တင်း မူတ်း 65 တူၼ်။

တီႈတိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈပရိယၢတ်ႈထမ်းသင်ၶရၸူႉပထမ် ဝတ်ႉရႃၸထၢၼ် လူင်ႁူဝ်ၶူင်ႇၼႆႉ မီးသင်ၶၸဝ်ႈ ၾၢႆႇမိူင်း/ ယူၼ်း လၢႆတီႈလၢႆဝဵင်းမႃးယူႇသဝ်း ႁဵၼ်းသွၼ်လိၵ်ႈလၢႆး။ တွၼ်ႈတႃႇ ၸၼ်ႉပထမ တင်း ၸၼ်ႉမူႇလတႄႉ တွပ်ႇတီႈၽႂ်မၼ်းသေ မႃး ဝႃႈၼႆ။

ထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 23/2/2020 သမ်ႉ တွၼ်ႈသူးရၢင်းဝလ်း သင်ၶၸဝ်ႈ ၸိူဝ်းတွပ်ႇလႆႈဢွင်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉၵႂႃႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဝႃႈ ၼႆ။


eastern_breeze
SHARE