Tuesday, June 18, 2024

ၶွမ်ႊပၼီႊ ၶၢမ်းၶဝ်ႈလိၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁွင်ႇထႅင်ႈ

Must read

ၶွမ်ႊပၼီႊ ၶုတ်းလိၼ်သူၼ်ႁႆႈၼႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁွင်ႇ မွၵ်ႈတႃႇ 3 တူင်ႈၼႃး တႃႇလွမ်ႉႁူဝ်ႉ တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း။

Photo by – ၵူၼ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း/ တူင်ႈၼႃး ၶွင်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊလၵ်ႉၶုတ်း တႃႇလွမ်ႉႁူဝ်ႉ

ဝၼ်းတီႈ 19/2/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း ၶွမ်ႊပၼီႊ ၶုတ်းလိၼ်သူၼ်ႁႆးၼႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တႃႇလွမ်ႉႁူဝ်ႉ တီႈလိၼ်ဢၼ်ၶဝ် ယိုတ်းဝႆႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁွင်ႇ ဢႃယု 50 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၶွမ်ႊပၼီႊႁူင်ပင်းၶဝ် လၵ်ႉဢဝ်ၵႃးမႄႈၶူဝ်းသေ မႃး ၶုတ်းၼႂ်းတူင်ႈၼႃး တႃႇ မွၵ်ႈ 3 တူင်ႈၼႆႉ။ ၶဝ်လၵ်ႉမႃးၶုတ်းမိူဝ်ႈၵၢင်ၶိုၼ်း ဝၼ်းတီႈ 19 ၼၼ်ႉ။ တေႃႈလဵဝ် ၶဝ်ဢဝ်မႆႉ လၵ်းသဝ်ႁူဝ်ႉမႃးတမ်းဝႆႉယဝ်ႉ တႃႇတေလွမ်ႉႁဵတ်းႁူဝ်ႉၼၼ်ႉ”ဝႃႈၼႆ။

Photo by – ၵူၼ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း/ တူင်ႈၼႃး ၶွင်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊလၵ်ႉၶုတ်း တႃႇလွမ်ႉႁူဝ်ႉ

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈၶွမ်ႊပၼီႊႁူင်ပင်း သူင်ႇၵူၼ်းၵၢင် မႃးႁူပ်ႉဢုပ်ႇတင်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတီႈလုမ်းၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇႁွင်ႈ လိုၵ်ႉ ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 7 မူင်း မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20/2/2020 သွင်ၾၢႆႇလႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵၼ်။

“မိူဝ်ႈဝႃးတႄႉ ၶဝ်ပွႆႇၵူၼ်းၵၢင်မႃးၵေႃႉၼိုင်ႈ ပဵၼ်ၾၢႆႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈမႃးဢုပ်ႇၸွမ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသေ လၢတ်ႈဝႃႈ လွင်ႈလွမ်ႉႁူဝ်ႉ ၼႆႉ ႁႂ်ႈၶွမ်ႊပၼီႊၶဝ်လွမ်ႉၵႂႃႇသေ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႈႁဵတ်းၼႃး ၵႂႃႇၸိူင်ႉၼၼ်။ တေဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ် ၸဝ်ႈၼႃးပႃးထႅင်ႈ ၵွၼ်ႇဝႃႈၼႆ။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၼႂ်းၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸဝ်ႈၼႃးႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ဢမ်ႇ ၽွမ်ႉၶႃႈ၊ ပေႃးၶဝ်မႃးလွမ်ႉၵႂႃႇၵေႃႈ ပဵၼ်ၶွင်ၶဝ်ပႅတ်ႈမူတ်းယဝ်ႉၶႃႈဢေႃႈ” ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁွင်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉသေ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁွင်ႇ ဢွၼ်ၵၼ်တႅမ်ႈလိၵ်ႈတၢင်ႇထိုင် ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်းလႄႈ ၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁွင်ႇ ဢႃယု 50 ပၢႆၼၼ်ႉ သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 20/2/2020 ၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸဝ်ႈၼႃး ႁူမ်ႈၵၼ်သေ တႅမ်ႈလိၵ်ႈတၢင်ႇထိုင် လွင်ႈၶွမ်ႊပၼီႊ ဢဝ်ၵႃးမႃးၶုတ်းလိၼ်ၼႂ်းတူင်ႈၼႃး တႃႇတေလွမ်ႉႁူဝ်ႉၼႆႉ။ ႁဝ်း ၶႃႈယိုၼ်ႈတၢင်ႇၵႂႃႇတီႈ ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်းၶဝ်တႄႉ ႁပ်ႉလိၵ်ႈႁဝ်းၶႃႈယူႇ။ ဢၼ်ယိုၼ်ႈတၢင်ႇၵႂႃႇတီႈၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇ ၵူၺ်း ၶဝ်ဢမ်ႇႁပ်ႉ။ ယွၼ်ႉသင်လႄႈႁဝ်းၶႃႈ တၢင်ႇၵႂႃႇတီႈၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇလႃႇၼႆ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၵၢၼ်ၵေႃႇ သၢင်ႈၼႆႉ မၼ်းၵပ်းၵၢႆႇ တင်း ၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇ”ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈတီႈလိၼ်သူၼ်ႁႆႈၼႃး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁွင်ႇ ဢိူင်ႇႁွင်ႈလိုၵ်ႉၼႆႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း၊ ၶွမ်ႊပၼီႊႁူင်ပင်း လႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵၼ်မႃး လၢႆလၢႆၵမ်းယဝ်ႉ ပႆႇတူၵ်းလူင်းၵၼ်လႆႈ။ မိူဝ်ႈပီၵၢႆၵေႃႈ ၶွမ်ႊပၼီႊၵမ်းၵမ်းလၵ်ႉၶၢမ်း ၶဝ်ႈၼႂ်းၼႃႈလိၼ်သူၼ်ႁႆႈၼႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵမ်းၵမ်းလႆႈပဵၼ်ၼမ်ႉႁူ ၼမ်ႉတႃ။

တီႈလိၼ်သူၼ်ႁႆႈၼႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁွင်ႇ ဢိူင်ႇႁွင်ႈလိုၵ်ႉၼႆႉ မိူဝ်ႈပီ 1998-99 ၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈႁုပ်ႈ ယိုတ်းဢဝ်ၵႂႃႇ တင်းမူတ်း 601 ဢေႊၶိူဝ်ႊ။ တေဢဝ်ႁဵတ်းႁူင်းၸၢၵ်ႈ (စက်မှူဇုန်) တင်ႈဢဝ်မိူဝ်ႈပီ 2012 မႃး ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈ ႁွင်ႇ တၢင်ႇလိၵ်ႈယွၼ်းၶိုၼ်းတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမႃးလၢႆလၢႆၵမ်း ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း