သင်ၶ တၵ်ႉၵႃႇ ထုင်ႉမိူင်းတူၼ် ၵုမ်းၵေႃႇၵွင်းမူးတီႈၶုမ်ၽရၼရေးသူၼ်

0
249

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ သင်ႇဝႆႉ ႁႂ်ႈမႄးၵုမ်းလုမ်းလႃး ႁဵတ်းထၢတ်ႈ/ ၸေႇတီႇမႂ်ႇ တီႈၶုမ်ၵုတ်းၸဝ်ႈၼရေးသူၼ် တီႈမိူင်းတူၼ် ဝႃႈၼႆ။

Photo by – sai arntai/ သင်ၶၸဝ်ႈ ပရိတ်ႈဝၢင်းမၢၵ်ႇဢုတ်ႇ တီႈၶုမ်ၵုတ်း ၸဝ်ႈၼရေးသူၼ်

ဝၼ်းတီႈ 19/2/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် သင်ၶၸဝ်ႈ မိူင်းတူၼ် ႁူမ်ႈၵၼ် လွတ်ႈဢၢၼ်ႇပရိတ်ႈဝၢင်းမၢၵ်ႇဢုတ်ႇ တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈ ၸေႇတီႇမႂ်ႇ တီႈၶုမ်ၵုတ်းၸဝ်ႈၼရေးသူၼ် ဢၼ်မီးဝႆႉၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းႁၢင် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈ တႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈသြႃႇလူင် ၵေႇတူႉ ပႃႇလ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၸွမ်းၼင်ႇ ၶေႃႈသင်ႇ ၸဝ်ႈၶူးဝႃးပေႃႈ သိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉသေ ႁဝ်းၸဝ်ႈၶဝ် တေႁဵတ်းၵေႃႇထၢတ်ႈၵုမ်းသႂ်ႇ တီႈၶုမ်ၵုတ်းၼၼ်ႉ၊ တေႁဵတ်းမိူၼ်ၼင်ႇ ၵွင်းမူး ၼၢင်းၵိၼ်ပူ ဢၼ်မီးတီႈဝဵင်းပၢင်လူင်ၼၼ်ႉ”ဝႃႈၼႆ။

Photo by – sai arntai/ သင်ၶၸဝ်ႈ ပရိတ်ႈဝၢင်းမၢၵ်ႇဢုတ်ႇ တီႈၶုမ်ၵုတ်း ၸဝ်ႈၼရေးသူၼ်

ၸေႇတီႇၵွင်းမူး ဢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈတီႈၶုမ်ၵုတ်းၸဝ်ႈၼရေးသူၼ်ၼႆႉ တေဢၢၼ်းၵေႃႇသၢင်ႈႁႂ်ႈယဝ်ႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းလၢႆ လိူၼ်ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈသြႃႇလူင် ၵေႇတူႉပႃႇလ လၢတ်ႈဝႃႈ “ တေၸႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်း မွၵ်ႈ 4-5 လိူၼ်ၼႆႉသေ ၵေႃႇသၢင်ႈႁႂ်ႈယဝ်ႉ။ ပေႃးထိုင် ဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈၶူးဝႃးပေႃႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉမႃး တေတၢင်ႇထီးၵႂႃႇ။ တေႃႈလဵဝ် ထၢတ်ႈဢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈဝႆႉ ႁိမ်းၶုမ် ၵုတ်း သူႇၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈၵေႃႇသၢင်ႈယဝ်ႉၵႂႃႇယဝ်ႉ တေႃႈလဵဝ်တိုၵ်ႉတႃးသီဝႆႉယူႇ” ဝႃႈၼႆ။

“လွင်ႈတၢင်းၵႂၢင်ႈ တၢင်းသုင်မၼ်း တေႁဵတ်းမွၵ်ႈၵႃႈႁိုဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပႆႇႁူႉႁူဝ်ယွႆႈမၼ်းလီလီ။ တေႃႈလဵဝ်တႄႉ ဝၢင်းမၢၵ်ႇဢုတ်ႇသေ ၵေႃႇသၢင်ႈယူႇယဝ်ႉ ၸေႇတီႇ/ ထၢတ်ႈသူႇၼႆႉ” ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈမိူင်းတူၼ် ဢမ်ႇၶႂ်ႈဢွၵ်ႇၸိုဝ်ႈၵေႃႉ ၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

Photo by – sai arntai/ သင်ၶၸဝ်ႈ ပရိတ်ႈဝၢင်းမၢၵ်ႇဢုတ်ႇ တီႈၶုမ်ၵုတ်း ၸဝ်ႈၼရေးသူၼ်

တေႃႈလဵဝ် ယူႇတီႈၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၶိုင်ပွင်သေ ဢွၼ်ၵၼ်ၵေႃႇၵုမ်းၶိုၼ်ႈမႃး တီႈဢွင်ႈၶုမ်ၵုတ်းၸဝ်ႈၼရေးသူၼ်ၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၶုမ်ၵုတ်းၸဝ်ႈမုၼ်ယႂ်ႇၶုၼ်ႁေႃၶမ်းထႆး ၸဝ်ႈၽရၼရေးသူၼ်ၼႆႉ မီးၼႂ်းၼႃႈလိၼ်သႃသၼႃ ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉတူၺ်းလူဝႆႉ ၊ ၼႂ်းၵႄႈမိူင်းႁၢင်လႄႈ ၼႃးၵွင်းမူး။ တီႈဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းဝႃႉ ပွတ်းၸၢၼ်းမႃးယႃႉပႅတ်ႈၵျွင်းၸဝ်ႈမိူဝ်ႈပီ 2018 ပူၼ်ႉမႃး။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE