ၾၢႆႇႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီလၢတ်ႈဝႃႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆႉ ဢမ်ႇပႆႇမီးၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ပွတ်ႇၵႂ်ႈၸပ်းငၢႆႈ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ

0
137

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ