ႁေႃလူင်ၵဵင်းတုင် ပႆႇၸၢင်ႈမွပ်ႈၸူးၼႂ်းမိုဝ်းၽူႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၶိုၼ်း ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 70 ပီ

0
185

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ