ပွႆးယုၵ်ႉယွင်ႈၸဝ်ႈၶူးမေႃလိၵ်ႈတႆး ပွၵ်ႈထူၼ်ႈ 44 တီႈဝၢၼ်ႈမႂ်ႇမွၵ်ႇၸၢမ်

0
161

ဢိင်ၼိူဝ် ၾိင်ႈႁိတ်ႈႁွႆး ၸၢဝ်းတႆး ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝၢၼ်ႈမႂ်ႇမွၵ်ႇၸၢမ်သေ ဢွၼ်ၸတ်းႁဵတ်းမႃး ပၢင်ပွႆးယုၵ်ႉယွင်ႈၸဝ်ႈၶူး မေႃ လိၵ်ႈတႆး ပွၵ်ႈထူၼ်ႈ 44။

Photo by – SHAN/ ပွႆးယုၵ်ႉယွင်ႈၶူးမေႃလိၵ်ႈတႆး ပွၵ်ႈထူၼ်ႈ 44 တီႈဝတ်ႉမွၵ်ႇၸၢမ်

ဝၼ်းတီႈ 7-9/2/2020 ယူႇတီႈၵေႃၵမ်ၵၢၼ် ပွင်ပဵၼ်ပၢင်ပွႆးယုၵ်ႉယွင်ႈၸဝ်ႈၶူးမေႃလိၵ်ႈတႆး ဢွၼ်ႁူဝ်သေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင် ပွႆးတီႈဝတ်ႉမွၵ်ႇၸၢမ် ဝၢၼ်ႈမႂ်ႇမွၵ်ႇၸၢမ် ဢိူင်ႇတႃႈတွၼ်း ၸႄႈဝဵင်းမႄႈဢၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး မီးပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်း တႆး တီႈၸမ်/ ၵႆ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၼ်ႁႅင်း တင်းၼမ်။

Photo by – SHAN/ ပွႆးယုၵ်ႉယွင်ႈၶူးမေႃလိၵ်ႈတႆး ပွၵ်ႈထူၼ်ႈ 44 တီႈဝတ်ႉမွၵ်ႇၸၢမ်

ထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 8/2/2020 ၼႂ်းဝၼ်းလိူၼ်သၢမ်မူၼ်း ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 7 မူင်းၼၼ်ႉ မီးၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၾၢႆႇထႆး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၼ်ႁႅင်းပိုတ်ႇပၢင်ပွႆး။ ယဝ်ႉၵေႃႈ မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၵူႈဝၢၼ်ႈဝၢၼ်ႈ ၵႃႈၼႄ ၾိင်ႈႁိတ်ႈႁွႆးၸၢဝ်းၶိူဝ်းၽႂ်မၼ်းၵႂႃႇ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ တၢင်းၵႃႈ ၼူၵ်ႉတူဝ်း။ ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 7 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸတ်းႁဵတ်းပႃးပၢင်ဢုပ်ႇၶႆႈ လွင်ႈၾိင်ႈ ႁိတ်ႈႁွႆးတႆး ၼႂ်းပီ 2020 ၼႆႉ တေသိုပ်ႇႁဵတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။

Photo by – SHAN/ ပွႆးယုၵ်ႉယွင်ႈၶူးမေႃလိၵ်ႈတႆး ပွၵ်ႈထူၼ်ႈ 44 တီႈဝတ်ႉမွၵ်ႇၸၢမ်

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 9 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၵေႃၵမ်ၵၢၼ် ပွင်ပဵၼ် ပၢင်ပွႆးယုၵ်ႉယွင်ႈၸဝ်ႈၶူး မေႃ လိၵ်ႈတႆး ဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈဝၼ်းပၢင်ပွႆး ပိူင်ယုၵ်းယၢင်ႇဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း လွင်ႈမၵ်းမၼ်ႈဝၼ်း ပၢင်ပွႆးယုၵ်ႉယွင်ႈၸဝ်ႈၶူးမေႃ လိၵ်ႈတႆးၵႂႃႇဝႃႈ ၵူႈပီ တေဢွၼ်ၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 12 လိူၼ်ၾႅပ်ႊၿိဝ်ႊရီႊၵႂႃႇ။

Photo by – SHAN/ ပွႆးယုၵ်ႉယွင်ႈၶူးမေႃလိၵ်ႈတႆး ပွၵ်ႈထူၼ်ႈ 44 တီႈဝတ်ႉမွၵ်ႇၸၢမ်

ၵေႃၵမ်ၵၢၼ် ပွင်ပဵၼ်ပၢင်ပွႆးယုၵ်ႉယွင်ႈၸဝ်ႈၶူးမေႃလိၵ်ႈတႆး ပွၵ်ႈထူၼ်ႈ 44 ၼႆႉ ယူႇတီႈသၢမ်ၸႄႈဝဵင်း မိူၼ်ၼင်ႇ မႄႈ ဢၢႆး၊ မိူင်းၾၢင်လႄႈ ၶျၢႆးပရႃႇၵၢၼ်း ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈဝႆႉ။

ပီႈၼွင်ႉတႆး ၶဝ်ႈမႃးပၵ်းတင်ႈတီႈယူႇတၼ်းသဝ်း ၼႂ်းမိူင်းထႆး တီႈဝၢၼ်ႈမႂ်ႇမွၵ်ႇၸၢမ် မိူဝ်ႈၽွင်းပီ 1962 ။ ထိုင်မႃးမိူဝ်ႈ 19 လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 1973 ၸဝ်ႈမုၼ်ယႂ်ႇၶုၼ်ႁေႃၶမ်းထႆး (တူၼ်ႈတီႈ 9) မႃးယဵမ်ႈသူႇၸႂ်း ပီႈၼွင်ႉတႆး တီႈဝၢၼ်ႈမႂ်ႇမွၵ်ႇ ၸၢမ်၊ မႃးပၼ်တၢင်းၶႆႈၸႂ်လႄႈ ပၼ်တိုဝ်ႉတၢင်း ၸတ်းပၢင်ပွႆးယုၵ်ႉယွင်ႈ ၸဝ်ႈၶူးမေႃလိၵ်ႈတႆး။ တင်ႈတႄႇပၢၼ် ၼၼ်ႉမႃး ၸတ်းမႃးၵူႈသိုပ်ႇပီသေ ထိုင်ပီ 2020 ၼႆႉ ၶွပ်ႈထူၼ်ႈ 44 ပီ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE