ၸုမ်းလၢႆးၶႅၼ်ႉတႆး ၸဝ်ႈၶုၼ်မၢဝ်း ၸတ်းပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ် တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

0
140

လုၵ်ႈၸုမ်းလၢႆးၶႅၼ်ႉတႆး ၸဝ်ႈၶုၼ်မၢဝ်း ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ်ၾိင်ႈငႄႈလၢႆးၶႅၼ်ႉတႆး ပိုၼ်ႉထၢၼ် 108 လွၵ်း တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း မီးၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၼ်ႁႅင်းတင်းၼမ်။

ဝၼ်းတီႈ 2/2/2020 ယူႇတီႈလုၵ်ႈၸုမ်းလၢႆးၶႅၼ်ႉတႆး ၸုမ်းၸဝ်ႈၶုၼ်မၢဝ်း ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ်လၢႆးၶႅၼ်းတႆး တီႈ ဝတ်ႉဝၢၼ်ႈၼွင်မႃႉလူင် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၸတ်းႁဵတ်းပႃး ပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈ။

ၸၢႆးဢွၼ်ပိုၼ်းတႆး ၽူႈပွင်ၵၢၼ် ၸုမ်းၸဝ်ႈၶုၼ်မၢဝ်း လၢတ်ႈဝႃႈ “ၸုမ်းလၢႆးၶႅၼ်ႉ ၸဝ်ႈၶုၼ်မၢဝ်းၼႆႉ ယိူင်းဢၢၼ်း တေ ပူၵ်းပွင်ၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉၵူၼ်ၼုမ်ႇ ၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်း ၼင်ႇႁိုဝ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးႁဝ်း တေၸၢင်ႈမေႃၵၢင်းယၢၼ် ယႃႈမဝ်း ၵမ်လႄႈ တေဢမ်ႇၸၢင်ႈပႆသဵၼ်ႈတၢင်းၽိတ်း သူၼ်းတုမ်ၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်း ႁႂ်ႈၸၢင်ႈၶိုပ်ႈၼႃႈလႆႈၸုင်သၢၼ်မိုဝ်းၵၼ်သေ ၽိူမ်ႉထႅမ်ၵၼ် ယႃႇသႄႉၼႄးၵၼ် ႁႂ်ႈမေႃ မူၼ်ႉမႄးၵၼ်။ ယဝ်ႉၵေႃႈ သူၼ်းတုမ် ပၼ်ႁႅင်းၾိင်ႈငႄႈ လၢႆးၶႅၼ်ႉတႆး တႃႇ လုၵ်ႈၸုမ်း ႁႂ်ႈမေႃသိုပ်ႇပိုၼ်ၽႄႈပူင်သွၼ် လႆႈ လၢႆးၶႅၼ်ႉ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၽႂ်မၼ်း။ ပိူင်လူင် ႁႂ်ႈမေႃ သူၼ်ၸႂ်မႅတ်ႇပႅင်းၾိင်ႈ ငႄႈႁိတ်ႈႁွႆးလႄႈ လိၵ်ႈလၢႆးၵႂႃႇ” ဝႃႈၼႆ။

ပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ်လၢႆးၶႅၼ်ႉတႆး ပွၵ်းၵမ်းၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းပႃး ပၢင်ဢုပ်ႇၶႆႈ။ မီးႁူဝ်ပဝ်ႈ ဝၢၼ်ႈၼွင်မႃႉလူင် ၸၢႆးၸၢမ်ႇသူဝ်း၊ ၶူးလၢႆးလူင် လုင်းသြႃႇသၢင်ႇဢုင်း၊ လုင်းသြႃႇမၢဝ်းၶမ်း၊ ၸၢႆးၶျိတ်ႉၽွႆႇ၊ ၶူးလၢႆးဢွၼ်ႇ၊ ၸၢႆးႁၢၼ်လႅင်းၶဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢုပ်ႇၶႆႈ ၼႄၵႂႃႇ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ပၢင်သွၼ်ၾိင်ႈငႄႈလၢႆးၶႅၼ်ႉတႆး တႃႇၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်း။

ပၢင်သွၼ်ငဝ်ႈငႃႇလၢႆးတႆး 108 လွၵ်းၼႆႉ ယူႇတီႈၶူးလၢႆးဢွၼ်ႇ၊ ၸၢႆးႁၢၼ်လႅင်း၊ ၸၢႆးပၢင်ႇၾႃႉ၊ ၸၢႆးသၢမ်၊ ၸၢႆး ဢၢႆႈမၢဝ်း တၢင်တူဝ်ၸုမ်းၸဝ်ႈၶုၼ်မၢဝ်းသေ ပူင်သွၼ်ၵႂႃႇပၼ်တင်ႈတႄႇ ဝၼ်းတီႈ 1/1/2020 တေႃႇထိုင် 1/2/2020 တႃႇၶၢဝ်း တၢင်း 1 လိူၼ် တင်းမူတ်းမီးလုၵ်ႈႁဵၼ်း 33 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးဢွၼ်ပိုၼ်းတႆး လၢတ်ႈဝႃႈ “ ၶႃႈႁဝ်း တၢင်တူဝ် ၸုမ်းၸဝ်ႈၶုၼ်မၢဝ်းတင်းသဵင်ႈသေ ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ယႂ်ႇၼမ်ထိုင် ၸဝ်ႈသြႃႇၵွၼ်းဝတ်ႉလႄႈ ပီႈၼွင်ႉ ဝၢၼ်ႈၼွင်မႃႉလူင် ဢၼ်လႆႈပၼ်ဢွင်ႈတီႈ ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ် ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ လႄႈ ႁဵတ်းပဵၼ်ၸဝ်ႈမိုဝ်ႉတူမ်ႈႁုင်ၸႃႇၵ လဵင်ႉလူၶႅၵ်ႇ၊ ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ထိုင်ပႃး လၢၼ်ႉၶၢႆၶဝ်ႈသွႆးတႆး ပွၵ်ႉၼွင်ၸၢင်ႉ လႄႈ ပီႈၼွင်ႉတီႈၸမ်ၵႆ ဝၢၼ်ႈၼွင်မႃႉလူင် ဢၼ်လႆႈမႃးၵမ်ႉၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်းတွင်း ၼႂ်းဝၼ်းလူင်းပၢင် ၸိူဝ်းၼႆႉ” ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၼႂ်းပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ်လၢႆးၶႅၼ်ႉတႆးၼႆႉ ၼႄပႃးတၢင်းၵႃႈလၢႆးၶႅၼ်ႉတႆး ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉ 108 လွၵ်း မိူၼ်ၼင်ႇ လၢႆးလႅဝ်း၊ လၢႆးၶွၼ်ႉ၊ လၢႆးမိုဝ်းလႄႈ လၢႆးတေႃႇသူႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉၵႂႃႇ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE