Saturday, June 22, 2024

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၶတ်းလိူၵ်ႈမေႃသွၼ်လိၵ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်း မေႃသွၼ်လိၵ်ႈတႆး လႆႈၶဝ်ႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ဢေႇလိူဝ်ႁႅင်း

Must read

ၼႂ်းပီၵၢၼ်ႁဵၼ်း 2017-2018 ၼႆႉ တၢင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၶတ်းလိူၵ်ႈမေႃသွၼ်လိၵ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း တႃႇသွၼ်ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တင်းမိူင်းပတ်းပိုၼ်ႉ 5 ႁဵင်ပၢႆၼၼ်ႉ မေႃသွၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းတႆးပႃး 675 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ဢၼ်တၢင်ႇဝႆႉ 88 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ၵူၺ်းလႆႈတႃႇ 28 ၵေႃႉ။

ၽူႈၼမ်းၼႂ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၼၢင်းၶိၼ်ႇမႃႇဢေး လၢတ်ႈဝႃႈ- “မေႃသွၼ်လိၵ်ႈတႆးၼႆႉ ဢၼ်ႁဝ်းတၢင်ႇၵႂႃႇမီး 88 ၵေႃႉ ဢၼ်ၶဝ်ထတ်း/ၶတ်းလိူၵ်ႈမႃးလႆႈ 28 ၵေႃႉ။ ၼႂ်း 28 ၵေႃႉၼႆႉ ၶဝ်တေႁွင်ႉထႅင်ႈၸုပ်ႈၼိုင်ႈၵွၼ်ႇ ႁႂ်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉ။ လွင်ႈၼႆႉၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉတိုၵ်ႉလႆႈႁူႉမိူဝ်ႈဝႃးၵူၺ်းလႄႈ ယင်းပႆႇတၼ်းလႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းလီလီ။ မေႃသွၼ်ႁဝ်းၼႆႉ ဢွၼ်တၢင်းၶဝ်ဝႃႈ ႁႂ်ႈယူႇတီႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈ ၽႂ်မၼ်းသေ ၶပ်းၶိုင်ၵႂႃႇ၊ ၵွပ်ႈၼၼ် ဢၼ်ႁဝ်းသွၼ်မိူဝ်ႈပီဢွၼ်မီး 200 ပၢႆ၊ မိူဝ်ႈပီၵၢႆမီး 180 ၊ ပီၼႆႉမၢင်ဝၢၼ်ႈၵေႃႈ မေႃသွၼ်ၶဝ်ဢမ်ႇလႆႈငိုၼ်းၵမ်ႉထႅမ် 3 မိုၼ်ႇၼၼ်ႉသေ ဢမ်ႇသိုပ်ႇသွၼ်ၵေႃႈမီး၊ မၢင်တီႈသမ်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်းၵေႃႈယွမ်းၵႂႃႇတိၵ်းတိၵ်းလႄႈ မေႃသွၼ်ၵေႃႈယွမ်းၵႂႃႇ၊ ပီၼႆႉမေႃသွၼ်ၵိုတ်း 145 ၵေႃႉ။ ၼႂ်း 145 ၵေႃႉၼႆႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶဝ်ဝႃႈႁႂ်ႈတၢင်ႇၶိုၼ်ႈမႃး ၶဝ်တေတူၺ်းသေၶိုၼ်းမူၼ်ႉမႄးပၼ်ဝႃႈၼႆယူႇ”။

- Subscription -

သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ- “လွင်ႈတၢင်းဢၼ်မေႃသွၼ်လႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းႁဝ်းယွမ်းလူင်းၵႂႃႇတိၵ်းတိၵ်းၼႆႉ ၾၢႆႇၼိုင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈ တၢင်းတေႃႉသၢင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၵေႃႈ ၵွပ်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်လႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်းၶဝ်ယွမ်းၵႂႃႇၵေႃႈမီး၊ မေႃသွၼ်ၶဝ်ယွမ်းၵႂႃႇၵေႃႈမီး။ မိူဝ်ႈလဵဝ် ဢၼ်လႆႈ 28 ၵေႃႉၼႆႉ ၶႂ်ႈမိူၼ်ၼင်ႇမီးလွင်ႈတဵၵ်းတဵင်ၵၼ်၊ လွင်ႈၼႆႉဢမ်ႇထုၵ်ႇလီပဵၼ်”-ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈသေၼၼ်ႉ ၼၢင်းၶိၼ်ႇမႃႇဢေး ယင်းတိုၵ်းသူၼ်းပၼ်ႁႅင်းထႅင်ႈဝႃႈ- “မေႃသွၼ်ႁဝ်းၶဝ် ယႃႇပေၸႂ်တူၵ်း၊ ႁဝ်းဢမ်ႇလႆႈသွၼ်ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈယဝ်ႉၵေႃႈ ႁဝ်းလူဝ်ႇႁႃႁဵတ်းႁူင်းႁေႃးသေသွၼ်ႁင်းႁဝ်း၊ ႁဝ်းလူဝ်ႇၶတ်းၸႂ်ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ။ ၼင်ႇႁိုဝ်လိၵ်ႈတႆးႁဝ်းတေၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်ၼၼ်ႉ ၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်းႁဝ်းလႄႈသင်၊ ၽွင်းတႅၼ်းသၽႃးႁဝ်းၶဝ်လႄႈသင်၊ ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ႁဝ်းလူဝ်ႇဝူၼ်ႉႁႃသဵၼ်ႈတၢင်းႁဝ်းသေ သိုပ်ႇယၢင်ႈပႆၵႂႃႇ”- လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ၼင်ႇၼႆ။

ၼႂ်းပီၵၢၼ်ႁဵၼ်း 2017-2018 ၼႆႉ ပိူဝ်ႈတႃႇသွၼ်လိၵ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼၼ်ႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ၺႃလႄႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ၾၢႆႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းပိုၼ်ႉမိူင်း ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်သေတႅင်ႇတင်ႈ မေႃသွၼ်လိၵ်ႈလၢႆးၸၢဝ်းၶိူဝ်း ပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်းတင်းမူတ်း 5,161 ၵေႃႉ။ လွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တမ်းပၵ်းပိူင်သွၼ်ႇပၼ်ငိုၼ်းၸွမ်းလၢႆးဝၼ်းလႄႈလၢႆးလိူၼ်။ တႃႇၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး တႅင်ႇတင်ႈဝႆႉပၼ်မေႃသွၼ် လိၵ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတင်းမူတ်း 675 ၵေႃႉ-ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၽွင်းလူင်ပၢႆးပၺ်ၺႃ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ- ၼႂ်းမေႃသွၼ်ႁႃႈႁဵင် ဢၼ်တႅင်ႇတင်ႈ ၸွမ်းပၵ်းပိူင်ငိုၼ်းလိူၼ် ၼပ်ႉၸွမ်းဝၼ်း ပၼ်ၸွမ်းလိူၼ်ၼၼ်ႉ ပႃးၵူၼ်းလႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး၊ ၵူၼ်းၸိူဝ်းတိုၵ်ႉၶိုၼ်ႈၸၼ်ႉၸွမ်၊ ၵူၼ်းဢွင်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉသိပ်း ဢိၵ်ႇတင်းဢွင်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉၵဝ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းလႆႈႁပ်ႉၶူးတီႈၸၼ်ႉၸွမ်ယဝ်ႉၼၼ်ႉ ပႃး 750 ၵေႃႉ။ ၵူၼ်းၸိူဝ်းလႆႈႁပ်ႉၶူးယဝ်ႉၼၼ်ႉ တေပၼ်ၶဝ်သိုပ်ႇၶိုၼ်ႈ ပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉပဵၼ်မေႃသွၼ်သေ တေတႅင်ႇတင်ႈပဵၼ်မေႃသွၼ်ၸၼ်ႉဢွၼ်/ ၸၼ်ႉငဝ်ႈ (ၸၼ်ႉမူႇလ)-ၼႆယဝ်ႉ။

တၢင်းၼမ်မေႃသွၼ်လိၵ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းလႆႈႁပ်ႉငိုၼ်းလိူၼ် ၼပ်ႉၸွမ်းဝၼ်း ပၼ်ၸွမ်းလိူၼ် ဢၼ်တႅင်ႇတင်ႈတႃႇ ပီၵၢၼ်ႁဵၼ်း 2017-2018 ၼၼ်ႉ- မိူင်းတႆး 675 ၵေႃႉ၊ မိူင်းၶၢင် 181 ၵေႃႉ၊ မိူင်းယၢင်းလႅင် 58 ၵေႃႉ၊ မိူင်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ 545 ၵေႃႉ၊ မိူင်းၶျၢင်း 499 ၵေႃႉ၊ မိူင်းမွၼ်း 463 ၵေႃႉ၊ မိူင်းရၶႅင်ႇ 150 ၵေႃႉ၊ တိူင်းၸႄႈၵႅင်း 204 ၵေႃႉ၊ တိူင်းတၼၢဝ်းသီ 148 ၵေႃႉ၊ တိူင်းပႃႇၵိူဝ် 368 ၵေႃႉ၊ တိူင်းမၵူၺ်း 334 ၵေႃႉ၊ တိူင်းမၼ်းတလေး (ဝဵင်းလိူဝ်ႇ) 84 ၵေႃႉ၊ တိူင်းတႃႈၵုင်ႈ 178 ၵေႃႉ၊ တိူင်းၼမ်ႉၵဵဝ် 1,267 ၵေႃႉ- ဝႅပ်ႊသၢႆႊ သႅၼ်ပၢႆး ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇၵႂႃႇၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း