ပွႆးၶၢမ်ႇသၢင်ႇ ၸေႃးတိ ပွၵ်ႈၵမ်း 22 တီႈၸႄႈမိူင်းၶၢင်

0
320

ပၢင်ပွႆးၶၢမ်ႇသၢင်ႇ ပီႈၼွင်ႉၸေႃးတိ ၸႄႈမိူင်းၶၢင် ပွၵ်ႈၵမ်း 22 တင်းမူတ်း သၢင်ႇလွင်းမီး 170 တူၼ်။

Photo by – ၸၢႆးဢွၼ်ႇၾႃႉ/ ပၢင်ပွႆးသၢင်ႇၶၢမ်ႇ ၸေႃးတိ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယၢင်း

ပၢင်ပွႆးၶၢမ်ႇသၢင်ႇ ပီႈၼွင်ႉၸေႃးတိၼႆႉ သၢမ်ပီ ၸတ်းႁဵတ်းၼိုင်ႈပွၵ်ႈ ပွၵ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းထီႉ 22 ယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။ ပွႆးၶၢမ်ႇ သၢင်ႇၼႆႉတႄႉ တႄႇၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်း ဝၼ်းတီႈ 2 ထိုင် 8 လိူၼ်ၾႅပ်ႊၿိဝ်ႊရီႊ 2020 တီႈဝတ်ႉပိင်ႇၺႃႇလင်ႇၵႃႇရ ၸႄႈ ဝဵင်းမိူင်းယၢင်း ၸႄႈမိူင်းၶၢင်။

“ ပၢင်ပွႆးၶၢမ်ႇသၢင်ႇပီၼႆႉ တင်းမူတ်း သၢင်ႇလွင်းမီး 170 တူၼ်။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 2 ၼၼ်ႉ ပိုတ်ႇပၢင်ပွႆး။ ဝၼ်းတီႈ 3 ထိုင် 7 သမ်ႉ ၶၢမ်ႇသၢင်ႇၼုင်ႈၽႃႈလိူင်ၶႃႈ။ ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ် တေၶၢမ်ႇ 34 တူၼ်ၶႃႈ” ၸၢႆးဢွၼ်ႇ ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ပွႆး လၢတ်ႈၼႄ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

Photo by – ၸၢႆးဢွၼ်ႇၾႃႉ/ ပၢင်ပွႆးသၢင်ႇၶၢမ်ႇ ၸေႃးတိ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယၢင်း

သၢင်ႇလွင်း ဢၼ်မႃးၶၢမ်ႇတီႈဝတ်ႉပိင်ႇၺႃႇလင်ႇၵႃႇရ/ ၸေႃးတိၼႆႉ တေပဵၼ် ပီႈၼွင်ႉၸေႃးတိတၢင်းပွတ်း ပၢင်လူင်၊ လၢႆး ၶႃႈ၊ ၵျွၵ်ႉမႄး၊ သီႇပေႃႉ၊ လႃႈသဵဝ်ႈ၊ သႅၼ်ဝီ၊ ၵူတ်ႉၶၢႆ၊ မူႇၸေႊ၊ ၼမ်ႉၶမ်း၊ ပၢင်ႇသၢႆး၊ ၵူဝ်းၵၢင်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

လိူၼ်ၼၼ်ႉတၢင်းမိူင်းၶႄႇသမ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ မိူင်းမၢဝ်း၊ မိူင်းၶွၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ တၢင်းၸႄႈမိူင်းၶၢင်သမ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ မၢၼ်ႈမေႃႇ၊ မိူင်းမွၵ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 8 (လိူၼ်သၢမ်မူၼ်း) ၼႆႉ ပီႈၼွင်ႉၸေႃးတိ တေႁူမ်ႈၵၼ် လူႇတၢၼ်းယၢတ်ႇၼမ်ႉ ပွႆးလူႇတၢၼ်း ၶၢမ်ႇသၢင်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE