တႃႇၵူၼ်းၼုမ်ႇႁၢင်ႇၵႆယႃႈမဝ်းၵမ် ပိုတ်ႇပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်

330

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -