ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႆး ၼႄငဝ်းတူင်ႉတႅပ်း 4 တႅပ်း ပိူင်းၼႄၶိုၼ်းပီငရၢႆးလူင်

0
157

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ