မိူင်းဢမေႊရီႊၵၢၼ်ႊ မီးၽႅၼ်ၵၢၼ်ၶၢဝ်းယၢဝ်းတႃႇတေၸွႆႈထႅမ်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်

0
183

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ