လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၺႃးပိုၼ်ႉပွႆႇပႅတ်ႈၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မီးတင်းၼမ် လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်

218

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -