Tuesday, June 18, 2024

ယိုတ်းတီႈလိၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 100 ဢေႊၶိူဝ်ႊပၢႆသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတေတင်ႈတပ်ႉၵွင်ႈလူင်တီႈမိူင်းၵႅတ်ႈ/လႃႈသဵဝ်ႈ

Must read

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တပ်ႉၵွင်တႂ်ႈတိူင်းသိုၵ်း ယမၶ လႃႈသဵဝ်ႈ ယိုတ်းဢဝ်တီႈလိၼ်သူၼ်ၽိုၼ်း ပၢင်ႇလဵင်ႉ ဝူဝ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသေ တေတင်ႈတပ်ႉပၢင်သဝ်းၵွင်ႈလူင် ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၵႄႈ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

Photo by – ၵူၼ်းမိူင်းလႃႈသဵဝ်ႈ/ ပၢႆႉၶဝ်ႈဢွၵ်ႇမိူင်းၵႅတ်ႈ

မိူင်းၵႅတ်ႈၼႆႉ မီးတၢင်းဢွၵ်ႇဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၊ ပေႃးလုၵ်ႉဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၵႂႃႇ ၽႄႈတီႈ တပ်ႉဢေႇတီႇသေ မိူဝ်းၵႂႃႇ တၢင်း မိူင်းတဵမ် တႃယၢဝ် မိူင်းယၢင်း မိူင်းယေႃ ပၢင်ႇထူဝ်ႇလိၼ် ပၢင်ႁႅၼ် မိူင်းၵႅတ်ႈ ၊ ယၢၼ်ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ဢမ်ႇယွမ်း 50 လၵ်း၊ ၸမ်ၵႂႃႇတၢင်းၾင်ႇၶူင်း သေ ဢမ်ႇၵႃး လုၵ်ႉမိူင်းၵႅတ်ႈၵႂႃႇ တၢင်းၵူၼ်လူင် – ႁူဝ်ပၢင်ႇၵေႃႈၸမ်။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10/12/2019 ၼႆႉ တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပွင်ႇၶၢဝ်ႇၸူး ပူႇၵၢင်ႉ၊ ပူႇၵႄႇသေ ႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵႂႃႇၽဵဝ်ႈ ဢဝ် ၶူဝ်းႁႂ်ႈၶူဝ်းသူၼ် ႁႂ်ႈတႅပ်းဢဝ်ၽိုၼ်း ဢဝ်ႈမႆႉ ယႃႇႁႂ်ႈဝႆႉသင် ၾၢႆႇတပ်ႉတေယိုတ်းဢဝ်တီႈ100 ဢေႊၶိူဝ်ႊပၢႆ ဢၼ်မီးၵွင်းလွႆ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈ ၼၼ်ႉသေ တေပၵ်းတပ်ႉပၢင်သဝ်း တပ်ႉၵွင်လူင် ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်းမိူင်းၵႅတ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ တီႈလိၼ်ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေၶႂၢၵ်ႈ ႁဵတ်းတပ်ႉဢမျွၵ်ႈ ၶဝ်ၼၼ်ႉ တေပဵၼ်တၢင်းၵွင်းလွႆၾၢႆႇဢွၵ်ႇ တပ်ႉၶမယ 366 ၼၼ်ႉ။ ၶဝ်တေၶႂၢၵ်ႈဢဝ်ၵႂႃႇတီႈလိၼ်ၼၼ်ႉ မွၵ်ႈ 100 ဢေႊၶိူဝ်ႊၼႆႉ။ တီႈလိၼ်ၵွင်းလွႆ ဢၼ်ၶဝ်တေၶႂၢၵ်ႈဢဝ်ႁဵတ်းတပ်ႉဢမျွၵ်ႈၶဝ်ၼၼ်ႉ မီးၸဝ်ႈၶွင်မၼ်းၵူႈၵေႃႉၶႃႈယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

မၼ်းၸၢႆး သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ“ တေႃႈလဵဝ် ၶဝ်ၸႂ်ႉၸဝ်ႈၶွင်သူၼ်ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇတႅပ်းဢဝ်မႆႉ မွၵ်ႇၸလီႇဢွၵ်ႇ။ ယဝ်ႉ ၵေႃႈ ရူတ်ႉၵႃး ဢၼ်တေထုၺ်ၼႃႈလိၼ်ၶဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ တၢင်ႇမႃးဝႆႉယဝ်ႉ။ လွင်ႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵႅတ်ႈ ၶႂ်ႈတုၵ်း ယွၼ်းတႄႉ ဢမ်ႇၶႂ်ႈပၼ်ႁဵတ်း ပၼ်တင်ႈတီႈၼႆႈၶႃႈ။ ယွၼ်ႉဝႃႈ တေတုမ်ႉတိူဝ်ႉ တီႈလဵင်ႉဝူဝ်းၵႂၢႆးသေဢမ်ႇၵႃး ယဝ်ႉၵေႃႈ သူၼ်မႆႉ၊ ၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈၸိူဝ်းၼႆႉဢေႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

တွၼ်ႈတႃႇတေ ၶႂၢၵ်ႈတပ်ႉတင်ႈတပ်ႉဢွၵ်ႇမႃးထႅင်ႈၼႆႉ တၵ်းတေလႆႈထၢမ်ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း၊ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈသေၵွၼ်ႇဝႃႈ ၸွင်ႇၵူၼ်းမိူင်းႁၼ်လီ၊ ၵမ်ႉထႅမ်၊ လႆႈၸႂ်ၽွမ်ႉၸွမ်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၸၢႆးဝၼ်းလႅင်းၶမ်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 3 ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

“ၽႅၼ်ၵၢၼ်သင်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈယဝ်ႉ ႁဵတ်းတပ်ႉၵေႃႈလီ ၵေႃႇသၢင်ႈသင်ၵေႃႈယဝ်ႉ မၼ်းလူဝ်ႇလႆႈဢဝ်တင်းၶႆႈၸႂ် ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း၊ ဢဝ်ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈၸႂ်သေၵွၼ်ႇ၊ လူဝ်ႇတွင်ႈလူဝ်ႇထၢမ် ၵူၼ်းမိူင်းသေၵွၼ်ႇ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ တေလႆႈ တၢမ်း ဝၢင်းၼႄ ယွၼ်ႉသင် တေလႆႈႁဵတ်း ၼႆၸိူဝ်းၼႆႉ။ ပေႃးႁဵတ်းတပ်ႉၼႆ မၼ်းတေၸၢင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ လိၼ်သူၼ်ႁႆႈ ၼႃႈပေႃႈ မႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸၢင်ႈႁုပ်ႈယိုတ်းဢဝ်ငၢႆႈငႅမ်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼမ်သေ မဵဝ်းၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇၵိုင်ႇလႃႈ လီႈႁဵတ်းလူင်ၵႂႃႇပႅတ်ႈဝႆးဝႆး ထုၵ်ႇလီတိူင်ႇပၢင်ႇ ထၢမ်ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းသေၵွၼ်ႇ” ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးဝၼ်းလႅင်းၶမ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “ မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈမၼ်းဢမ်ႇယၢမ်ႈမီး လွင်ႈပၵ်းတပ်ႉတီႈၼၼ်ႈ တေႃႈလဵဝ်သမ်ႉ တေမႃး ပၵ်းတပ်ႉတႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈၼႆလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁဝ်းၶႃႈ တၢင်းပွတ်းထုင်ႉၼၼ်ႉၵေႃႈ သမ်ႉၵႆယၢၼ်ဝဵင်းဝႆႉ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈမႆႈ ၸႂ်။ ဢၼ်ၶဝ်မႃးပၵ်းၸူဝ်ႈၶၢဝ်းတႄႉ ဢမ်ႇပဵၼ်သင်၊ ပေႃးပၵ်းႁိုင်ၼႆ မၼ်းတေတိူဝ်ႉၶိူၵ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇၼမ်လႄႈဢေႇ၊ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်လွမ်မႆႈၸႂ်ဝႆႉယူႇၶႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “ တေႃႈလဵဝ်ၼႆႉ မီးဝႆႉၶွမ်ႊမတီႊၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈတီႈလိၼ်သူၼ်ႁႆႈၼႃးဝႆႉ ပေႃးမီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉမႃးၼႆႉ ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶႃႈ တၢင်ႇမႃးလႆႈ၊ တိူင်ႇပၢင်ႇမႃး လွတ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းလႅဝ်း ႁဝ်းၶႃႈတေၶတ်းၸႂ်ပၼ်၊ ပဵၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ မီးလွင်ႈတုမ်ႉ တိူဝ်ႉၼႆ မၼ်းဢမ်ႇဢဝ်ၵၼ်လႆႈလၢႆလၢႆ တေလႆႈပၼ်ၵႃႈသၢႆႈတႅၼ်းၵိုင်ႇတၢင်းၵႃႈၶၼ်မၼ်း၊ ပေႃးဝႃႈ တေတင်ႈတပ်ႉဢၼ် မႂ်ႇ တေတုမ်ႉတိူဝ်ႉလိၼ်ႁႆႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႆ တေလႆႈသၢႆႈတႅၼ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ တေလႆႈၵေႃႇၵုမ်းပၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ် မၼ်းၵေႃႈ မီးပိူင်မၼ်းဝႆႉယူႇ ႁႂ်ႈပီႈၼွင်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ တိူင်ႇလၢတ်ႈမႃးပၼ် ဝႆးဝႆး ႁဝ်းၶႃႈ တေၸၢင်ႈၸွႆႈထႅမ်ပၼ်” ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းတီႈ 4/11/2019 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ယူႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၶမယ 366 ၼႆႉ ၸႂ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်း ဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႈ 10 ဝၢၼ်ႈပၢႆ ႁႂ်ႈၵႂႃႇလွမ်ႉႁူဝ်ႉတပ်ႉ ပၵ်းၶႂၢၵ်ႇ ပၵ်းၼၢမ်ပၼ် 2 ၸၼ်ႉ တင်းသီႇပႃႈ သီႇၾၢႆႇ ႁႂ်ႈယဝ်ႉၼႂ်းဝၼ်း လဵဝ် ဝႃႈၼႆ။

တၢင်းပွတ်းတွၼ်ႈၼၼ်ႉ ၵူႈပွၵ်ႈ ဢမ်ႇမီးတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တိုၵ်ႉမႃးပူၵ်းပၵ်းယူႇသဝ်း ၽွင်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း ၵႆႉႁွၼ်ႈထဝ်ႇ ၶၢမ်ႈၶူင်းၵႂႃႇမႃး။ တပ်ႉပလိၵ်ႈၵေႃႈ မီးတီႈမိူင်းယေႃ ၊ တပ်ႉပၢင်သဝ်းသိုၵ်းၵေႃႈ မီးတီႈမိူင်းယေႃ ၵူၺ်း၊ ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၼမ်မႃးဝၼ်းယဝ်ႉဝၼ်း၊ သိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇၵေႃႈ ဢဵၼ်ႁႅင်းၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉယႂ်ႇမႃးတႄႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း