ပလိၵ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ တီႉလႆႈၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ၶၢႆ ယႃႈမဝ်းၵမ် မွၵ်ႈ 70 ၵေႃႉ

0
144

ပလိၵ်ႈၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၶဝ်ႈဝႅတ်ႉၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ၶၢႆ ယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈပွၵ်ႉ 5 တင်းမူတ်း မွၵ်ႈ 70 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

Photo by – Lashio Media/ ပလိၵ်ႈတီႉလႆႈ ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ၶၢႆ ယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈလႃႈသဵဝ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 29/11/2019

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 29/11/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 8 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉ ပလိၵ်ႈၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ႁူမ်ႈဢဵၼ်ႁႅင်း လၢႆၾၢႆႇသေ ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းဝႅတ်ႉလွမ်ႉ ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ၶၢႆ ယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈမၢၼ်ႈမႂ်ႇ ပွၵ်ႉ 5 ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

ၽူႈၸၢႆး ဢႃယု 40 ပၢႆ ၽူႈတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ပ လိၵ်ႈၶဝ် ႁူမ်ႈႁႅင်းၵၼ် ၶဝ်ႈဝႅတ်ႉလွမ်ႉ ၵူတ်ႇထတ်းၵမ်းသိုဝ်ႈ တီႉလၢႆတင်းမူတ်း မွၵ်ႈ 70 ၼႆႉၶႃႈ။ တေႃႈလဵဝ်တႄႉ လႆႈသူင်ႇ ႁူင်းပလိၵ်ႈတင်းမူတ်းဝႆႉယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈပလိၵ်ႈၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လႆႈၵုမ်းၶင်တူဝ် ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ၶၢႆ ယႃႈမဝ်းၵမ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႆႉတီႈ ႁူင်းပလိၵ်ႈသေ တေသိုပ်ႇပိုတ်ႇလိူင်ႈၵႂႃႇၸွမ်းၼင်ႇ ပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်းမီးၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

Photo by – Lashio Media/ၶိူင်ႈသူႇသမ်းယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်တီႈလႆႈတီႈလႃႈသဵဝ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 29/11/2019

“ တေႃႈလဵဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ်ၵေႃႈၼမ်၊ ၵူၼ်းလၵ်ႉ၊ ၵူၼ်းၸူၼ်ၵေႃႈ လိူင်ႇၼမ်ၶႃႈယဝ်ႉ။ ပေႃးၵၢင်ၶမ်ႈမႃး ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇပေႃးႁတ်းဢွၵ်ႇၵႂႃႇတၢင်းလႂ် ၵူဝ်ၶႃႈဢေႃႈ။ ဢၼ်ပလိၵ်ႈၶဝ် တီႉၺွပ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶႅမ်ႉၶႃႈဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢၼ်ၵူၼ်းသမ်းၵိၼ် ပဵၼ်မူႇ ပဵၼ်ယွမ်ႇ ၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ မီးထႅင်ႈလၢႆလၢႆတီႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈ ပလိၵ်ႈၶဝ် ၶဝ်ႈၵႂႃႇၵူတ်ႇတီႉၺွပ်းထႅင်ႈ” ၵူၼ်းလႃႈသဵဝ်ႈ ပွၵ်ႉ 1 လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 26/11/2019 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၽူႈၸၢႆးဢႃယု 40 ပီ ၵႂႃႇၶၢႆၶွင်ၵိၼ်ၶွင်လဵၼ်ႈ(တၢင်းလဵၼ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ) သေ ၶီႇ ရူတ်ႉၶိူင်ႈတေပွၵ်ႈႁိူၼ်းၼၼ်ႉ ၺႃးၵူၼ်းႁၢႆႉ ၽူႈၸၢႆး 3 ၵေႃႉ လၢၵ်ႈမိတ်ႈၾၼ်းသႂ်ႇ မၼ်းၸၢႆး တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼႃးဢၢႆႈၶၢင် ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။


eastern_breeze
SHARE