ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၸူၼ်လမ်းၾၼ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

0
59

ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၵူၼ်းႁၢႆႉ 3 ၵေႃႉ ၾၼ်းသႂ်ႇ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼႃးဢၢႆႈၶၢင် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ တေႃႈလဵဝ် လႆႈသူင်ႇ ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈႁူင်းယႃလူင်လႃႈသဵဝ်ႈ။

Photo by – ကမ်းလင့်လက်များဆုံဆည်းရာ/ ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ၺႃးၾၼ်း

ဝၼ်းတီႈ 26/11/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်း ၽူႈၸၢႆးဢႃယု 40 ပီ ၵႂႃႇၶၢႆၶွင်ၵိၼ်ၶွင်လဵၼ်ႈ(တၢင်းလဵၼ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ) သေ ၶီႇ ရူတ်ႉၶိူင်ႈတေပွၵ်ႈႁိူၼ်းၼၼ်ႉ ၺႃးၵူၼ်းႁၢႆႉ ၽူႈၸၢႆး 3 ၵေႃႉ လၢၵ်ႈမိတ်ႈၾၼ်းသႂ်ႇ မၼ်းၸၢႆး တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼႃးဢၢႆႈၶၢင် ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

ၵူဝ်ႇၵူဝ်ႇၼၢႆႇ ၽူႈၸွႆႈထႅမ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈမၼ်းတႄႉ ၵူၼ်းႁၢႆႉ 3 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ၸူၼ်ဢဝ် ရူတ်ႉၶိူင်ႈမၼ်းၸၢႆးသေပၢႆႈ ယဝ်ႉၵေႃႈ လၢၵ်ႈၽႃႉၾၼ်းသႂ်ႇ။ ၵေႃႉၺႃးၾၼ်းၼၼ်ႉ မီးဢႃယု 40 ပီ လႆႈၺႃး ၾၼ်း ၸွမ်းၼႃႈ ၸွမ်းတူဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉတင်းၼမ် တေႃႈလဵဝ် လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈ ႁူင်းယႃလူင် ၸႄႈဝဵင်းလႃႈ သဵဝ်ႈယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းႁၢႆႉ 3 ၵေႃႉ ဢၼ်ၾၼ်းၵူၼ်းၶၢႆၶူဝ်း(ၸဝ်ႈရူတ်ႉၶိူင်ႈ) ၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ်ပၢႆႈလွတ်ႈဝႆႉသေ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈ ပလိၵ်ႈၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ တိုၵ်ႉၵူတ်ႇထတ်းသွၵ်ႈႁႃ ၸိူဝ်းၶဝ်ယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ် ၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃးၵူႈပီ။ ၵူၼ်းလၵ်ႉၵေႃႈၼမ်၊ ၵူၼ်းၸူၼ်ၵေႃႈၼမ် ဝႃႈၼႆ။

Photo by – ကမ်းလင့်လက်များဆုံဆည်းရာ/ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ၺႃးၾၼ်း

ၸၢႆးၺုၼ်ႉ ၵူၼ်းပွၵ်ႉ 2 ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ တီႈလႃႈသဵဝ်ႈၼႆႉ ပေႃးပဵၼ်တီႈလပ်းသိင်ႇၼႆ ဢမ်ႇ မီးၽႂ်ႁတ်းၵႂႃႇမႃးၵၼ်ၶႃႈ။ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၵူၼ်းပႂ်ႉၸူၼ်/ ပႂ်ႉလၵ်ႉၵေႃႈၼမ်။ လွင်ႈၼႆႉ ၶႂ်ႈဝႃႈ မီးၵူႈဝၼ်းယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဢၼ်လီၵူဝ်တႄႉတႄႉ” ဝႃႈၼႆ။

ဢၼ်ၵူၼ်းႁၢႆႉၵူၼ်းၸူၼ် ပႂ်ႉၾၼ်း၊ ပႂ်ႉၸူၼ်ၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၸဵမ်မိူဝ်ႈႁူဝ်ပီ 2019 ၼႆႉသေ တူဝ်ၵူၼ်းႁၢႆႉတႄႉ ပလိၵ်ႈဢမ်ႇတွၼ်ႉတီႉလႆႈသေပွၵ်ႈ ၵူၼ်းလႃႈသဵဝ်ႈ ပွင်ႉၶၢင်းၼႄၼင်ႇၼႆ။


eastern_breeze
SHARE