ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး မူႇၸေႊ မွပ်ႈယိုၼ်ႈသူးၸဝ်ႈသိူဝ်ၶၢၼ်ႇၾႃႉ ထိုင် Dr. ၸၢႆးသၢင်ႇဢၢႆႈ

0
39

Dr. ၸၢႆးသၢင်ႇဢၢႆႈ လႆႈႁပ်ႉသူးၸဝ်ႈသိူဝ်ၶၢၼ်ႇၾႃႉ ၼႂ်းဝၼ်းပီမႂ်ႇတႆး 2114 ၼီႈ ဢၼ်ၸတ်း ႁဵတ်းတီႈမူႇၸေႊ။

Photo by – Zaai Seng Zawm Fah/ ပၢင်ပွႆးပီမႂ်ႇတႆး 2114 ၼီႈ တီႈမူႇၸေႊ

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ မွပ်ႈယိုၼ်ႈသူးၸဝ်ႈသိူဝ်ၶၢၼ်ႇၾႃႉ သူးၽူႈၵတ်ႉၶႅၼ်ႇၽူႈတူင်ႉၼိုင် တူင်ႇ ဝူင်းၵူၼ်း ပၼ်ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊၸၢႆးသၢင်ႇဢၢႆႈ တီႈဝတ်ႉလွႆတိုင်ၶမ်း ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်ႁွင်ႇ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်း တီႈ 28/11 /2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်။

ၸၢႆးမျၢတ်ႉဢွင်ႇ ၵႅမ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၾၢႆႇပၢႆးမူၼ်ႈၸႂ် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ မိူၼ်ၼင်ႇ ၵႂၢမ်းတႆးမီးဝႆႉဝႃႈ ၸဝ်ႈဢမ်ႇ ယွင်ႈ ၶွင်ဢမ်ႇၵႃႈ။ တွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸိူဝ်းမႃးၾၢႆႇလင် ႁႂ်ႈလႆႈယိူင်ႈလၢႆးႁဵတ်းသၢင်ႈ ပႆၸွမ်းႁွႆးတိၼ်ၶဝ်လႄႈ ႁႂ်ႈ လႆႈပဵၼ် တူဝ်ယၢင်ႇလီၵႂႃႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ပီၼႆႉ ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊ ၸၢႆးသၢင်ႇဢၢႆႈ လႆႈႁပ်ႉၵႂႃႇၶႃႈ၊ ၼႂ်းပၢင်မွပ်ႈယိုၼ်ႈသူး ၸဝ်ႈသိူဝ် ၶၢၼ်ႇၾႃႉ ၼႆႉ လႆႈမွပ်ႈယိုၼ်ႈပၼ်ပႃးၶမ်းၼိုင်ႈၵျၢပ်ႈလႄႈ ၽိုၼ်လိၵ်ႈဝႂ်ယွင်ႈယေႃး” ဝႃႈၼႆ။

Photo by – ၸုမ်းႁူၺ်ႈလီ/ ၶႅပ်းၶမ်း သူးရၢင်းဝလ်း ဢၼ်မွပ်ႈယိုၼ်ႈပၼ် ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊၸၢႆးသၢင်ႇဢၢႆႈ

ယူႇတီႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ လႆႈမွပ်ႈယိုၼ်ႈသူးၸဝ်ႈသိူဝ်ၶၢၼ်ႇၾႃႉမႃး တင်းမူတ်းမီး 7 ၵေႃႉ ။ မိူဝ်ႈပီတႆး 2095 ၼီႈ လႆႈမွပ်ႈယိုၼ်ႈပၼ် ၸၢႆးမၢဝ်းၶမ်း မူႇၸေႊ ၾၢႆႇပၢႆးမွၼ်းတႅမ်ႈၵႂၢမ်း။ 2096 မွပ်ႈပၼ်လုင်းတၢင်းၵႄႈ တူၼ်ႈတီး ၾၢႆႇပၢႆးလိၵ်ႈ လၢႆး။ 2097 မွပ်ႈပၼ်သြႃႇၸၢႆးဢွင်ႇထုၼ်း တႃႈၵုင်ႈ ပၢႆးလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ပၢႆးပိုၼ်း။ 2098 မွပ်ႈပၼ် လုင်း သိူဝ်ႁူမ်ႇမိူင်း ၼမ်ႉၶမ်း ၾၢႆႇတူင်ႉၼိုင် တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း။ ဝၢႆးၼၼ်ႉ လႆႈၵိုတ်းယင်ႉၵႂႃႇ ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးဝၢၼ်ႈမိူင်း ဢမ်ႇၼိမ် ယဵၼ်။ ထိုင်ပီ 2107 ၶူးမေႃလူင်လုင်းၸၢႆးၾႃႈ (ၼမ်ႉတူႈ) ဝဵင်းႁၢႆးလူင် တႃႈၵုင်ႈမွပ်ႈယိုၼ်ႈပၼ်သူး ၵဵဝ်ႇၵပ်းၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၾၢႆႇ ပၢႆးလိၵ်ႈ လၢႆး။ 2112 ၼီႈ မွပ်ႈပၼ်ၶူးမေႃတႅမ်ႈ ၵႂၢမ်း ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊၸၢႆးၶမ်းလဵၵ်း ဝဵင်းလိူဝ်ႇလႄႈ ထိုင်မႃးပီၼႆႉ 2114 ၼီႈသမ်ႉ ပဵၼ်ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊၸၢႆးသၢင်ႇဢၢႆႈ ၾၢႆႇတူင်ႉ ၼိုင်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း။

ပၢင်ပွႆးႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး 2114 ၼီႈ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းတင်ႈတႄႇ ဝၼ်းတီႈ 25-28/11/2019 တီႈဝတ်ႉလွႆတိုင်ၶမ်း။


eastern_breeze
SHARE