ပၢင်ၵုမ်လူင်ၶွၼ်ႊၽရႅၼ်ႊ ၸၼ်ႉလုမ်ႈၾႃႉ ႁဵၼ်းႁုလွင်ႈတႆး တီႈၸၼ်ႉၸွမ်တူၼ်ႈတီး

0

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE