မေႃၵႂၢမ်းတႆးပၢၼ်မႂ်ႇ ႁူပ်ႉၵၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇၽွတ်ႈ ၸုမ်းပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်

0
53

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE