ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းတႆးလႄႈ ပၢင်ပွႆးတၢၼ်းတဵၼ်းႁဵင် တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

321

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -