ပၢင်ႁၢင်ႈႁႅၼ်း တႃႇပၢင်ပွႆးဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် Dr. ၶမ်းမၢႆထမ်ႇမသႃႇမိ တီႈၸၼ်းၸွမ်ပုတ်ႉထမိူင်းတႆး

0

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE