မၢႆတွင်းဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်းၶူးလူင် ထမ်မသႃမိ တေၸတ်းပၢင်ၵုမ်ၶွၼ်ႊၾရႅၼ်ႊလႄႈ ပၢင်မွပ်ႈသူးၽူႈပူၼ်ႉၸၼ်ႉ Ph.D

0
44

သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး တေႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပွႆးဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၸဝ်ႈၶူးလူင် Dr. ၶမ်းမၢႆ ထမ်မ သႃမိ ၶွပ်ႈထူၼ်ႈ 55 ပီ တေမီးပၢင်ၵုမ်ၶွၼ်ႊၾရႅၼ်ႊ ဢိၵ်ႇပႃး ပၢင်ယွင်ႈၵုင်ႇယေႃးမုၼ် သင်ၶၸဝ်ႈ ၸိူဝ်းဢွင်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉၶူး Ph.D ဝႃႈၼႆ။

Photo by – SHAN/ ပၢႆႉပၢင်ၵုမ်ၶွၼ်ႊၾရႅၼ်ႊ

ပၢင်ပွႆးၼႆႉ တေၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 9-11/11/2019 တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်း တီႈၸၼ်ႉၸွမ်ပုတ်ႉထ မိူင်းတႆး ၸႄႈ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈၶူးၵုမႃႇရ ၽူႈၵေႃႇသၢင်ႈလႄႈ ၾၢႆႇၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်းတေႃႇ ၸၼ်ႉၸွမ်ပုတ်ႉထ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ယိူင်း ဢၢၼ်းတႄႉ ယုၵ်ႉယွင်ႈ ဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈၶူးလူင်ႁဝ်း။ ၼႂ်းဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈၶူးလူင်ႁဝ်းၼႆႉသမ်ႉ ၶႂ်ႈပၼ်တၢင်းႁူႉလႄႈ ၶႂ်ႈယုၵ်ႉယွင်ႈ ၸဝ်ႈဢၼ်ဢွင်ႇ လိၵ်ႈလၢႆးၶဝ် ဢၼ်ၼႆႉပဵၼ်ပိူင်လူင်မၼ်း။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ပၢင်လူလိၵ်ႈၶွၼ်ႊၾရႅၼ်ႊၼႆႉ ၶႂ်ႈပၼ်တၢင်းႁူႉၵူၼ်းတင်းၼမ် ၶႂ်ႈ ဝႃႈတႄႉ ဢဝ်ပၢႆးပၺ်ၺႃပဵၼ်ပိူင်လူင်မၼ်းသေ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇၼႂ်းဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈၶူးလူင်ႁဝ်း” ဝႃႈၼႆ။

Photo by – SHAN/ ႁွင်ႈၼႄပိုၼ်း

ၶပ်ႉမၢႆပၢင်ပွႆးႁူမ်ၸူမ်းဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈၶူးလူင် Dr. ၶမ်းမၢႆ ထမ်မသႃမိ ၶွပ်ႈထူၼ်ႈ 55 ပီၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 9 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် သိုပ်ႇ ၸႆးတႃ(ၸႃတႃ)၊ ယဝ်ႉၵေႃႈ ပိုတ်ႇပၢင်ၵုမ်ၶွၼ်ႊၾရႅၼ်ႊလူလိၵ်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 10 သမ်ႉ ပၢင်ၵုမ်ၶွၼ်ႊၾရႅၼ်ႊလူလိၵ်ႈ တင်းဝၼ်း၊ ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ လူႇတၢၼ်းသၢင်ႇၵၢၼ်းၵထိၼ်ႇ။ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 11 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ပၢင်ယွင်ႈၵုင်ႇယေႃးမုၼ် ၸဝ်ႈ သင်ၶ ဢၼ်ႁဵၼ်းယဝ်ႉၸၼ်ႉၶူး Ph.D 6 တူၼ်လႄႈ ပၢင်လူႇတၢၼ်းဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈၶူးလူင် Dr. ၶမ်းမၢႆ ထမ်မသႃမိ ၸဵမ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။

Photo by – SHAN/ ႁွင်ႈၼႄပိုၼ်း

ၸဝ်ႈၶူးၵုမႃႇရ သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “ ပၢင်ပွႆးဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈၶူးလူင်ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ လႆႈမွၵ်ႇထိုင်ဝႆႉ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး မိူၼ်မိူဝ်ႈ ၵူႈပီၼၼ်ႉ ယဝ်ႉၵေႃႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶဝ်။ လွင်ႈတေမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်းတႄႉ မၢင်ၸိူဝ်း ၵေႃႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈမႃး ယဝ်ႉ၊ မၢင်ၸိူဝ်းၵေႃႈပႆႇလၢတ်ႈမႃး။ လွင်ႈဝႃႈႁူဝ်ၵူၼ်းတေမီးၵႃႈႁိုဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပႆႇႁူႉလႆႈ” ဝႃႈၼႆ။

Photo by – SHAN/ သဵၼ်ႈတၢင်း ၸၼ်ႉၸွမ်ပုတ်ႉထ မိူင်းတႆး

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈၸိုင် တေမီးပၢင်ပွၼ်ႈထမ်း(ႁေႃးတြႃး) ပၼ်တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး တေမီးၸဝ်ႈတူၼ်ၶူး တၢင်းမိူင်း ထႆးလႄႈ မိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်း မႃးပွၼ်ႈထမ်းပၼ် တေမီးၵၢၼ်ပိၼ်ႇၽႃသႃပၼ်ၵႂႃႇၸွမ်း ဝႃႈၼႆ။


eastern_breeze
SHARE