ပၢင်ဢၢၼ်ၽိုၼ်လၢႆး ၾိင်ႈထုင်းသႃႇသၼႃႇ ပီႈၼွင်ႉတႆးယူၼ်း တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

0

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE