တပ်ႉသိုၵ်း TNLA လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ် တိုၵ်းၵၼ်ၼႂ်း ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ

0

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE