ၵူၼ်းမိူင်းၵူတ်ႉၶၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ ၽွင်းၵႂႃႇႁႃႁဵပ်း

0
42

ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမေႃႇႁၢၼ်ႇ ၵႂႃႇႁႃႁဵပ်းၼႂ်းထိူၼ်ႇ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇၾင်လိၼ် တႅၵ်ႇသႂ်ႇသေ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်း သူင်ႇႁူင်း ယႃၵူတ်ႉၶၢႆ။

Photo by – Helen Mai facebook/ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမေႃႇႁၢၼ်ႇ ၵူတ်ႉၶၢႆ ဢၼ်ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ

ဝၼ်းတီႈ 16/9/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 9 မူင်း လုင်းၶွင်းၵျုင်ႇ ဢႃယု 36 ပီ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမေႃႇႁၢၼ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸိုင်ႈ တႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵႂႃႇႁႃႁဵပ်းသေ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ ဢၼ်ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉၼႂ်းလိၼ် တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇၸွမ်းၶႃလႄႈ မိုဝ်း ဝႃႈၼႆ။

မမေႇရီႇၶွင်း ၵူၼ်းႁိူၼ်း လုင်းၶွင်းၵျုင်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၵႂႃႇႁႃႁဵပ်းသေ ယဵပ်ႇၺႃးၶႃႈဢေႃႈ။ မၢၵ်ႇၼၼ်ႉ တႅၵ်ႇ တိူဝ်ႉတီႈၶႃၼမ်ၶႃႈ။ မေႃယႃၶဝ်ဢဝ်ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇဢွၵ်ႇပႅတ်ႈၽွင်ႈယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ တိုၵ်ႉတူၺ်းပၼ်ထႅင်ႈယူႇၸွင်ႇတိုၵ်ႉမီး ဢမ်ႇမီး။ တီႈမိုဝ်းတႄႉ ဢမ်ႇပေႃးတိူဝ်ႉၺႃးၼမ်ၶႃႈ။ တေႃႈလဵဝ် လႆႈယူတ်းယႃဝႆႉတီႈ ႁူင်းယႃၵူတ်ႉၶၢႆဢေႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

တီႈဝၢၼ်ႈမေႃႇႁၢၼ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ်ၵေႃႈ သိုၵ်းဢူၺ်းလီ 3 ၸုမ်း တင်း သိုၵ်းလူင် ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

မမေႇရီႇၶွင်း လၢတ်ႈဝႃႈ “ မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈ တၢင်းဝၢၼ်ႈမေႃႇႁၢၼ်ႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ဢမ်ႇတွၼ်ႉမီးၵူၼ်းယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ႁဝ်းၶႃႈၵႂႃႇႁႃၽၵ်းယိူဝ်ႈၸွမ်းထိူၼ်ႇၸွမ်းၶိူဝ်းလွၼ်ႉလွၼ်ႉ။ ပေႃးပဵၼ်ၸိူင်ႉၼႆမႃး ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇႁတ်းၵႂႃႇ ႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်း ၼႂ်းထိူၼ်ႇယဝ်ႉ ” ဝႃႈၼႆ။

လုင်းၶွင်းၵျုင်ႇ ဢႃယု 36 ပီၼႆႉ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 16 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်း ယူႇတီႈၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် (ၵရုၼႃႇ) ၵူတ်ႉၶၢႆ လႆႈၵႂႃႇႁပ်ႉဢဝ်တူဝ်မႃး ယူတ်းယႃတီႈႁူင်းယႃၵူတ်ႉၶၢႆ ဝႃႈၼႆ။

ဢူးတိၼ်ႇဝိၼ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်တူင်ႇဝူင်း (ၵရုၼႃႇ) လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၵႃႈၸူဝ်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁိမ်း ႁွမ်း ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆၼႆႉမႃး ၵူၼ်းမိူင်းဢွၼ်ၵၼ်ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇၼမ်မႃး။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမေႃႇႁၢၼ်ႇ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇၼၼ်ႉ ၵေႃႈ ၸုမ်းႁဝ်းၶႃႈလႆႈၵႂႃႇႁပ်ႉဢဝ်မႃးၶႃႈ။ မိူဝ်ႈႁၢင်လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမေႃႇႁဵၵ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈၵေႃႈ ယဵပ်ႇ ၺႃးမၢၵ်ႇသေ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈၵႂႃႇႁပ်ႉဢဝ်မႃးသူင်ႇတီႈႁူင်းယႃ ၵူတ်ႉၶၢႆၼင်ႇၵဝ်ႇ” ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ သိုၵ်းဢူၺ်းလီ 3 ၸုမ်း တင်း သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း မိူဝ်ႈၼႂ်းၵၢင်လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ် 2019 ဝႃႈၼႆ။

“တေႃႈလဵဝ် ပၢင်တိုၵ်းယဵၼ်ၵႂႃႇယဝ်ႉၼႆသေတႃႉ တွၼ်ႈတႃႇ တေၵႂႃႇႁႆႈ/ သူၼ်၊ ႁဵတ်းၵၢၼ် ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉၸွမ်းၼႂ်း ထိူၼ်ႇၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇပေႃးၶႂ်ႈႁတ်း။ ယွၼ်ႉၵူဝ်ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ” ၵူၼ်းမိူင်းၵူတ်ႉၶၢႆလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။


eastern_breeze
SHARE