ပလိၵ်ႈတီႉလႆႈဢႅတ်ႉသိတ်ႉ (ၶိူင်ႈႁူင်ယႃႈ) တႃႇၶၼ်ငိုၼ်း 600 သႅၼ်ပျႃးပၢႆ

0
43

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉ တီႉလႆႈၶိူင်ႈထတ်ႈတတ်ႉတု ယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၶၼ်ငိုၼ်း 600 သႅၼ်ပၢႆ။

Photo by – Kambawza Tai News/ ၶိူင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်တီႉလႆႈ တီႈပွၵ်ႉတႃႈလေႃႉ တႃႈၶီႈလဵၵ်း

ဝၼ်းတီႈ 9/9/2019 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 5 မူင်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်းလႆႈႁၢႆႇတရူဝ်ႊၵလူတ်ႇရိတ်ႉဢႅတ်ႉသိတ်ႉ ၶိူင်ႈထၢတ်ႈတႃႇႁုင်ယႃႈတီႈ ပွၵ်ႉတႃႈလေႃႉ ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း။ ပဵၼ်ဢႅတ်ႉသိတ်ႉ 8,000 လီႇတႃႇ (လိတ်ႉ) (မႅၼ်ႈငိုၼ်း 662.4 သႅၼ်ပျႃး) ဝႃႈၼႆ။

ၶိူင်ႈႁုင်ယႃႈမဝ်းၵမ် တီႉလႆႈၼႂ်းရူတ်ႉၶိူင်ႈသၢမ်လေႃႉ ဢၼ်ဢၢႆႈသိင်း၊ မွင်ႇဢွင်ႇတူႇ၊ မွင်ႇမဵဝ်းမိၼ်ႉ၊ ၸၢႆးလႃႉဢွင်ႇ၊ ဢၢႆႈလူး၊ ၼၢင်းဝိၼ်းလႄႈ မိၼ်းမိၼ်း ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁေႃႈမႃးၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈၾၢႆႇပလိၵ်ႈၶဝ် လႆႈပိုတ်ႇလိူင်ႈၸွႆးတြႃး ၸွမ်းၼင်ႇပၵ်းပိူင်ဝၢၼ်ႈမိူင်းမီးၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။


eastern_breeze
SHARE