ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း တေၵိုတ်းတိုၵ်းၾၢႆႇလဵဝ် တႃႇၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈလိူၼ်

0
45

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE