ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆၵမ်ႈၽွင်ႈ ပွၵ်ႈမိူင်းႁိူၼ်းယေး ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းယဵၼ်လူင်း

0
35

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE