ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆၵမ်ႈၽွင်ႈ ပွၵ်ႈမိူင်းႁိူၼ်းယေး ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းယဵၼ်လူင်း

0

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE