တွၼ်ႈတႃႇမူၼ်ႉမႄး ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 ၼႆႉ တေတႄႇႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇၸိူင်ႉႁိုဝ်

0
86

ယူႇတီႈၶွမ်ႊမတီႊတႃႇမူၼ်ႉမႄး ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 ၼႆႉ တေမႄးၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈယုၵ်းယၢင်ႇ ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း ထႅမ်ထွၼ်၊ ပၢၵ်ႈပႅတ်ႈၸိူင်ႉႁိုဝ် ၼႆႉၸိူဝ်းၼႆႉ ယူႇတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ လႆႈတွင်ႈထၢမ်ဝႆႉ ၸၢႆးသႅင်မိူင်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်း မိူင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၽူႈၶဝ်ႈၶွမ်ႊမတီႊမူၼ်ႉမႄးပိူင်ပိုင်းလၵ်းမိူင်း 2008 ၼႂ်း 45 ၵေႃႉ မီးဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

Photo by – Pyidaungsu Htaltaw/ ပၢင်ၵုမ်ၶွမ်ႊမတီႊမူၼ်ႉမႄးပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ

ထၢမ် – တႃႇတေၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ၶွမ်ႊမတီႊမူၼ်ႉမႄးလၵ်းမိူင်း 2008 ၼႆႉ လႆႈမၵ်းမၼ်ႈပဵၼ်မႃးၸိူင်ႉႁိုဝ်ၶႃႈ။

တွပ်ႇ – ၶွမ်ႊမတီႊတႃႇမူၼ်ႉမႄးလၵ်းမိူင်း 2008 ဢၼ်ၽူႈၶဝ်ႈပႃး မီး 45 ၵေႃႉၼႆႉ ယူႇတီႈသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတင်းသၽႃး ၵူၼ်းမိူင်း သွင်ဢၼ်ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၸင်ႇမႃးပဵၼ်သၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်။ ယူႇတီႇသၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၶွတ်ႇၽွတ်ႈ မၵ်းမၼ်ႈ ပၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၵႂႃႇတီႈၶွမ်ႊမတီႊတႃႇမူၼ်ႉမႄးလၵ်းမိူင်း 2008 မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/2/2019။

ထၢမ် – ပႃႇတီႇတႆးသမ်ႉ ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းၶွမ်ႊမတီႊတႃႇမူၼ်ႉမႄးလၵ်းမိူင်း 2008 လၢႆၵေႃႉၶႃႈ။ ၶဝ်သမ်ႉ လိူၵ်ႈဢဝ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်သေ လႆႈၶဝ်ႈပႃးၵႂႃႇ။

တွပ်ႇ – တူဝ်တႅၼ်းတႆးႁဝ်းတႄႉ မီး 2 ၵေႃႉ ၶဝ်ဢဝ်ပိူဝ်ႊသႅၼ်ႊမၼ်းဝႃႈသေ ပၼ်တီႈယူႇၵႂႃႇ။ ပႃႇတီႇဢၼ်လႂ် တေလႆႈပႃး တူဝ်တႅၼ်းလၢႆၵေႃႉ မၼ်းဢိင်ၼိူဝ် လႆႈတီႈၼင်ႈၼႂ်းသၽႃး။ မိူဝ်ႈတႄႇ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈ မၵ်းမၼ်ႈပၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း မိူဝ်ႈဝၼ်း တီႈ 19/2/2019 ၼၼ်ႉ တေပဵၼ်ပီႈၼၢင်းၶမ်းဢေး ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၸၢႆးထုၼ်း ဢွင်ႇ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ မၢႆ 2 မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼႆႉၶႃႈ။

Photo by – Sai Sarm/ ၸၢႆးသႅင်မိူင်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်

မၼ်းတေပဵၼ် 2 ၶၵ်ႉတွၼ်ႈဝႆႉ မိူဝ်ႈတႄႇၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 19/2/2019 ၼၼ်ႉ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈပဵၼ်မႃး ၶွမ်ႊမတီႊမူၼ်ႉ မႄး လၵ်းမိူင်း 2008 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းမီး 45 ၵေႃႉ။ ၶၵ်ႉတွၼ်ႈၼိုင်ႈတႄႉၵေႃႈ ပႃႇတီႇၽႂ်၊ ပႃႇတီႇမၼ်း တၢင်းႁၼ်ထိုင် မီးၸိူင်ႉ ႁိုဝ် ဢိင်ၼိူဝ်လၵ်းမိူင်းၼႆႉ ၶႂ်ႈမူၼ်ႉမႄး၊ ၶႂ်ႈထွၼ်၊ ၶႂ်ႈၽိူမ်ႉၸိူင်ႉႁိုဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ယူႇတီႈပႃႇတီႇ ၽႂ်မၼ်းတၢင်ႇၶိုၼ်ႈ မႃး။ မႃးဢုပ်ႇ မႃးလၢတ်ႈၵၼ်တီႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ် မူၼ်ႉမႄးၼၼ်ႉ။ ဢၼ်ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈပႃႇတီႇ ႁူဝ်သိူဝ်သေ လႆႈတၢင်ႇလၢတ်ႈ ၵႂႃႇ လွင်ႈၽိူမ်ႉထႅမ် လွင်ႈမူၼ်ႉမႄး တင်းမူတ်း 1,000 ပၢႆ တေလႆႈဝႃႈၼမ်သေ ပိူၼ်ႈ။

ပႃႇတီႇရၶႅင်ႇၶဝ်သမ်ႉ 800 ၶေႃႈပၢႆ ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်းသမ်ႉ တေမီးယူႇ 100 ပၢႆ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇတၢင်ႇၸၢဝ်း ၶိူဝ်းၵေႃႈမီးၽွင်ႈ။ ႁူဝ်ႁုပ်ႈမၼ်းတင်းမူတ်းမူတ်း ဢၼ် တၢင်ႇလၢတ်ႈၵၼ်မႃး ဢၼ်ၶႂ်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈ ဢၼ်ၶႂ်ႈမူၼ်ႉမႄးတင်း မူတ်း မီးယူႇ 3,756 ၶေႃႈ။

လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်ႁၢႆးငၢၼ်းထိုင်ၼႂ်းသၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မိူဝ်ႈဝၼ်း တီႈ 12/7/2019 တႃႇမူၼ်ႉမႄးၶေႃႈၶႂ်ႈမူၼ်ႉ မႄးထႅမ်ထွၼ် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။

တွၼ်ႈတီႈသွင်ၼႆႉသမ်ႉ တႃႇတေၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈလၵ်းမိူင်းပိူင်ယုၵ်းယၢင်ႇမၼ်းဢွၵ်ႇမႃး။ ၼႂ်းၶၵ်ႉတွၼ်ႈတီႈသွင်ၼႆႉ ၶႃႈႁဝ်း ၸၢႆးသႅင်မိူင်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸင်ႇလႆႈပႃးမႃးၼႂ်းၶၵ်ႉတွၼ်ႈၼႆႉ။ ဢွၼ် တၢင်းၼၼ်ႉတႄႉ တေပဵၼ်ပီႈၼၢင်းၶမ်းဢေး။ ၶႃႈႁဝ်းလႆႈမႃးသိုပ်ႇဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းသေ လႆႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃးမႃး။ ၶႃႈႁဝ်းတႄႉ သၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၵ်းမၼ်ႈပၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 28/8/2019 မႃး။ ယၢမ်းလဵဝ် မီးၶႃႈႁဝ်းလႄႈ ၸၢႆးထုၼ်းဢွင်ႇ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ မၢႆ 2 မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။

ထၢမ် – ၼႂ်းၶွမ်ႊမတီႊတႃႇမူၼ်ႉမႄး လၵ်းမိူင်း 2008 ၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး ၶဝ်ႈပႃးလၢႆပႃႇတီႇ။ တၢင်ႇပႃႇ တီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်းၼႆႉၶႃႈလူး။

တွပ်ႇ – ပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းၶႃႈတႄႉ တေပႃးပႃႇတီႇတဢၢင်း၊ ဝႃႉ၊ ၵဝ်ႈၵၢင်ႉ၊ ပဢူဝ်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ တေပဵၼ် တူဝ်တႅၼ်းပႃႇတီႇလႂ် ၼိုင်ႈၵေႃႉ ၶဝ်ႈမႃး။ ပေႃးတေမႃးလၢတ်ႈႁူဝ်ႁုပ်ႈမၼ်း။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ NLD တေပႃး 19 ၵေႃႉ။ ၼႂ်း 19 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈၶွမ်ႊမတီႊတႃႇမူၼ်ႉမႄးလၵ်းမိူင်း 2008 ၼႆႉ ဢူးထုၼ်းထုၼ်းႁဵင်။ ဢူးထုၼ်းထုၼ်းႁဵင်ၼႆႉ ပဵၼ်ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ သၽႃးၵူၼ်းမိူင်း။ ယဝ်ႉၵေႃႈ တေပႃးထႅင်ႈ ၽူႈၼမ်းၼႂ်း၊ ၵႅမ်ၽူႈၼမ်းၼႂ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တေပဵၼ် ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း 19 ၵေႃႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈသမ်ႉ 2 ၵေႃႉ။ ပေႃးယဝ်ႉ ပႃႇတီႇရၶႅင်ႇ 3 ၵေႃႉ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၽူႈတႅၼ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ 8 ၵေႃႉ။ ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ တေပႃးပႃႇတီႇၶၢင်၊ ႁူင်းၶဝ်ႈ၊ တူးလေး၊ NUD ၊ မွၼ်း လႄႈ သုၼ်ႇတူဝ်ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ထၢမ် – ၶေႃႈယုၵ်းယၢင်ႇတႃႇမူၼ်ႉမႄးပိူင်ပိုင်း လၵ်းမိူင်း 2008 တေဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်းၵႃႈႁိုဝ် ၸွင်ႇၵႂႃႇမူၼ်ႉမႄးမၵ်းမၼ်ႈလႆႈ တေၸႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်းႁိုင်ၵႃႈႁိုဝ်သေ ၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈယဝ်ႉ။

တွပ်ႇ – လွင်ႈၼႆႉတႄႉ ပႆႇၸၢင်ႈလၢတ်ႈလႆႈ မၼ်းတေယဝ်ႉမိူဝ်ႈလႂ်၊ တေႁိုင်ၵႂႃႇမွၵ်ႈၵႃႈႁိုဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မၼ်းဢမ်ႇမီး ၶၢဝ်းယၢမ်းမၵ်းမၼ်ႈဝႆႉပိူင်တၢႆ။

ထၢမ် – ၶၵ်ႉတွၼ်ႈတႃႇမူၼ်ႉမႄးၵႂႃႇၶႃႈလူး။

တွပ်ႇ – ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈၸႂ်ႉၵႂႃႇယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ပဵၼ်လၵ်း(မူလ) ငဝ်ႈမၼ်း။ ပေႃးၸိူင်ႉၼႆ မိူၼ်ၶႃႈ ဝႃႈမိူဝ်ႈၵၢႆႈၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇလႂ် သဵင်ၽႂ် သဵင်မၼ်း။ လွင်ႈၶႂ်ႈမူၼ်ႉမႄး လွင်ႈၶႂ်ႈၽိူမ်ႉထႅမ်ၶႂ်ႈပူတ်းထွၼ် ၸိူင်ႉႁိုဝ် ဢိင်ၼိူဝ် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေ ၶိုၼ်းမႃးဢုပ်ႇၵၼ် တေဢဝ်တွၼ်ႈလႂ် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။

ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ဢိင်ၼိူဝ် ဢၼ်ၼၼ်ႉသေ ၶၵ်ႉၼိုင်ႈ၊ ၶၵ်ႉသွင်၊ ၶၵ်ႉသၢမ် မၼ်းတေၵႂႃႇၸွမ်းမတ်ႉတႃ(ပုဒ်မ) ပဵၼ်ဢၼ် ပဵၼ်ဢၼ် ၸိူဝ်းၼၼ်။ တေပၼ်သဵင်ၵၢင်ၸႂ်ၵၼ် တေတႅပ်းတတ်းၵႂႃႇၵမ်ႉၶေႃႈၶေႃႈ ၵမ်းမတ်ႉတႃ ႁဵတ်းၸိူင်ႉၼႆၵႂႃႇ။ ပိူင် တႅၵ်ႈမၼ်း တွၼ်ႈ 2 မတ်ႉတႃ 1 မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇဝႃႈ ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ ႁဝ်းတေဝႃႈႁိုဝ်။ မိူၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတၢင်ႇဢၼ် ဢၼ်ၶဝ်တၢင်ႇမႃး လၢတ်ႈမႃး။ ဢၼ်မိူၼ်ၵၼ်ၵေႃႈမီး၊ ဢၼ်ဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်ၵေႃႈမီး မၢင်ၵေႃႉၵေႃႈ ၶႂ်ႈဝႆႉမိူၼ်ၵဝ်ႇၶိုၼ်းၼႆ ၵေႃႈမီး။

ပေႃးတႅပ်းတတ်းမႃး 1 ၽႂ်လႆႈၸႂ်၊ 2 ၽႂ်လႆႈၸႂ်၊ 3 ၽႂ်လႆႈၸႂ် ဢဝ်သဵင်ၵၢင်ၸႂ် ပေႃးသဵင်ၽႂ်ၼမ်ၵေႃႈ တေဢဝ်ဢၼ်ၼၼ်ႉ ၵႂႃႇ။ ၵမ်းၼႆႉ ပႃႇတီႇလႂ် ၽႂ်သမ်ႉၼမ်လႃႇ ပဵၼ်သဵင်ၼူၵ်ႉ ယုင်းၼမ်ဝႆႉၶႃႈဢေႃႈ။ မိူဝ်းၼႃႈမႃး ၸွင်ႇၶဝ်တေယွမ်း သႂ်ႇပၼ် သဵင်ၾၢၵ်ႇပုၼ်ႉ၊ ၾၢၵ်ႇၼႆႉ။

ထၢမ် – တေႃႈလဵဝ်ၼႆႉ ၼႃႈၵၢၼ်ထိုင်ၶၵ်ႉတွၼ်ႈလႂ်ယဝ်ႉ။

တွပ်ႇ – တေႃႈလဵဝ်ၼႆႉ မၼ်းတိုၵ်ႉတႄႇၵူၺ်း တိုၵ်ႉပဵၼ်ၶၵ်ႉတွၼ်ႈတီႈဝႃႈ တေၸႂ်ႉလွၵ်းလၢႆးၸိူင်ႉႁိုဝ်သေပၼ်သဵင် ၵႂႃႇ တိုၵ်ႉပဵၼ်ၶၵ်ႉတွၼ်ႈမႃးဢုပ်ႇၵၼ် လၢႆးႁဵတ်းၵၢၼ်မၼ်းၵူၺ်း။ တေႃႈလဵဝ် ပႆႇဢွၵ်ႇၼမ်ႉ ၼႄတူဝ်သင်လႆႈၶႃႈ။ ၼႂ်းပီ 2019 ၼႆႉၵေႃႈ ဢၼ်ၶႃႈႁဝ်းပႃးမႃးၸွမ်းတိုၵ်ႉမီး 2 ၵမ်းၵူၺ်း။ ပၢင်ၵုမ်တႄႉၸတ်းႁဵတ်းမႃးထိုင် ပွၵ်ႈ 31 ယဝ်ႉ။

ဢၼ်တီႈဝႃႈ ၵဵပ်းသဵင်ပႃႇတီႇၽႂ် ပႃႇတီႇမၼ်းသေ ၶႂ်ႈမူၼ်ႉမႄးၸိူင်ႉႁိုဝ် ဢၼ်တၢင်ႇလၢတ်ႈမႃး လွင်ႈၽိုၼ်ႁၢႆးငၢၼ်း ဢၼ် ၼၼ်ႉ လႆႈတၢင်ႇတီႈသၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်။ ယူႇတီႈသၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လႆႈမၵ်းမၼ်ႈၵႂႃႇယဝ်ႉ။ မၵ်းမၼ်ႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ယႃႇပေပွင်ႇၸႂ်ဝႃႈ မၵ်းမၼ်ႈပဵၼ်ပိူင်ယုၵ်းယၢင်ႇ(မူကြမ်း)၊ မၼ်းမၵ်းမၼ်ႈပဵၼ်ၽိုၼ်ႁၢႆး ငၢၼ်းဝႆႉၵူၺ်း။

တေႃႈလဵဝ်ၼႆႉ တိုၵ်ႉတႄႇႁဵတ်း ပိူင်ယုၵ်းယၢင်ႇမၼ်းၵူၺ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ သဵင်ဢၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတၢင်ႇမႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၶဝ်ၶႂ်ႈမူၼ်ႉ မႄးၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ ၸိုင်ႈမိူင်းၶႂ်ႈဝႆႉၸိူင်ႉႁိုဝ် ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းႁဝ်းတေဝႆႉၸိူင်ႉႁိုဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵႃႈလႆႈမႃးဢုပ်ႇၵၼ်ၶိုၼ်း။ ၵမ်းၼႆႉ ပိူင်ယုၵ်းယၢင်ႇမၼ်း ႁဝ်းတေဢဝ်ဢၼ်လႂ်၊ ၸိုင်ႈမိူင်းႁဝ်းတေဢဝ်ၸိုဝ်ႈဢၼ်လႂ် ၸိူဝ်းၼႆႉ တိုၵ်ႉလူဝ်ႇလႆႈမႃးပၼ်သဵင်၊ ဢုပ်ႇၵၼ်၊ ထဵင်ၵၼ်သေ တေလႆႈမၵ်းမၼ်ႈၵႂႃႇမူႇၸွမ်းၶၵ်ႉတွၼ်ႈမၼ်းၼင်ႇလၢတ်ႈမႃးပႃႈၼိူဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ထၢမ် – လိုၼ်းသုတ်း ၶႂ်ႈသင်ႇလၢတ်ႈသင်ထႅင်ႈၽွင်ႈၶႃႈ။

တွပ်ႇ – ယူႇတီႈသုၼ်ႇတူဝ်ၶႃႈႁဝ်းတႄႉ ယူႇတီႈၾၢႆႇႁဝ်းပဵၼ် ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းၼိုင်ႈဢၼ်သေလႄႈ လႆႈၶဝ်ႈၵႂႃႇပႃးၼႂ်း ၶွမ်ႊမတီႊတႃႇမူၼ်ႉမႄး လၵ်းမိူင်း 2008 (45) ၵေႃႉ။ လွင်ႈၼႆႉတႄႉ ပဵၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၵႃႈၼင်ႇပွင်ပဵၼ်လႆႈၼၼ်ႉ တေ ႁဵတ်းၵႂႃႇတဵမ်ထူၼ်ႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ လၵ်းမိူင်းဢၼ်ၼႆႉ တေမူၼ်ႉမႄးလႆႈ ဢမ်ႇမူၼ်ႉမႄးလႆႈ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ မၼ်းယူႇ တီႈဝႃႈ ၼမ်ႉၸႂ် လွင်ႈဝႆႉဝၢင်းၸႂ် ၼိူဝ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဢၼ်ၼႆႉ ႁဝ်းမီးၸႂ်ၶႂ်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈမွၵ်ႈၵႃႈႁိုဝ်၊ ႁဝ်းမီးၸႂ် ၶႂ်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈ မၼ်း ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမွၵ်ႈၵႃႈႁိုဝ်။ ယူႇတီႇပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်ႁဝ်း လႆႈၵႂႃႇတၢင်ႇၽိုၼ်ႁၢႆးငၢၼ်း မီး 1,000 ပၢႆ ၼမ်သေပိူၼ်ႈယဝ်ႉဢၼ်ၼႆႉ မၼ်းၵေႃႈၼႄၸႅင်ႈလႅင်းဝႃႈ ၶႂ်ႈမူၼ်ႉမႄး၊ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈမၼ်းလီ၊ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈမၼ်းမီးၽွၼ်းလီတႃႇဝၢၼ်ႈမိူင်း ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၵႂႃႇ မိူဝ်းၼႃႈ ၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ။

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ


eastern_breeze
SHARE