လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼေႇဝိၼ်း ၽဵဝ်ႈယႃႉငိုၼ်းၸေႈ 25၊ 35၊ 75 ၶွပ်ႈတဵမ် 32 ပီ

0
144

ဝၼ်းတီႈ 5/9/2019 ၼႆႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၽဵဝ်ႈငိုၼ်းၸေႈ မၢင် 25၊ မၢင် 35 လႄႈ မၢင် 75  ၶွပ်ႈတဵမ် 32 ပီ။

ငိုၼ်းၸေႈ မၢင် 75

ပူၼ်ႉမႃး 32 ဝၼ်းတီႈ 5/9/1987 ၼၼ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မသလ ၼေႇဝိၼ်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၽဵဝ်ႈငိုၼ်းၸေႈမၢင် 25၊ မၢင် 35 လႄႈ မၢင် 75  လူၺ်ႈဢမ်မီး လွင်ႈမီးတၢင်း။ ဢူးၸဵင်ႇလုၼ်ႇ ၽူႈၼမ်းၼႂ်းၶွင်ႊသီႊၸိုင်ႈမိူင်း ၵေႃႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ။

ငိုၼ်းၸေႈ မၢင် 35

ၼၢႆးၶမ်း ဢႃယု 75  ၵူၼ်းတူၼ်ႈတီး (မိူဝ်ႈၼုမ်ႇ ယၢမ်ႈပဵၼ်ၵူၼ်းၵႃႉၶူဝ်းၵုၼ်ႇၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်ထႆး) လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ  “   ဝၼ်းၶဝ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼႂ်း ဢွမ်လူမ်းဝႃႈ တေဢမ်ႇလႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်း မၢင် 25- 35-75   ၼႆၼၼ်ႉ  ၵူၼ်းၵႃႉၵေႃႈသုမ်း၊ ၵူၼ်းၶၢႆၵေႃႈသုမ်း ၊ ၸဝ်ႈသူၼ်ၸဝ်ႈႁႆႈၵေႃႈသုမ်း ပဵၼ်ၼမ်ႉ ႁူၼမ်ႉတႃၵၼ်ဢိူဝ်ႈ။  ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇႁူႉလူင်ႈၼႃႈ ၊ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈတင်ႈတူဝ်သင် ဢမ်ႇတၼ်း လႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းသင်ၼႃႇ။ ပေႃးမၢၼ်ႈ(လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ) ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇယႃႉငိုၼ်းၵမ်းလႂ် ၵူၼ်းမိူင်းၽၢၼ်ၵမ်း ၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ။ ၶဝ်ဢမ်ႇႁဵတ်းပၼ်သင်ၶိုၼ်းၶႃႈလူး။” – ဝႃႈၼႆ။

ငိုၼ်းၸေႈ မၢင် 25

ၼႂ်းပိုၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉဝၢႆးလင် ၸုမ်းသိုၵ်းၼေႇဝိၼ်းယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်း 1962 ယဝ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၼေႇဝိၼ်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇယႃႉၽဵဝ်ႈငိုၼ်း (ဢၼ်ၸိုင်ႈမိူင်းႁဵတ်းဢွၵ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ) သၢမ်ပွၵ်ႈ။

ပွၵ်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ မိူဝ်ႈ 15/5/964 ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇယႃႉငိုၼ်းမၢင် 50 ပျႃး လႄႈ 100 ပျႃး ။(ၶိုၼ်း လႅၵ်ႈ ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း 1 ၵေႃႉ 500 ပျႃး ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းပွတ်းပွတ်း။ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇတၼ်းလႆႈမူတ်း) ။

ပွၵ်ႈၵမ်းသွင် မိူဝ်ႈ 3/11/1985 လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼေႇဝိၼ်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇယႃႉငိုၼ်းထႅင်ႈ မၢင် 20 မၢင်50 လႄႈ မၢင် 100 တင်းမူတ်းပဵၼ်ႁၢင်ႈ ၸွမ်သိုၵ်းဢွင်ႇသၢၼ်း။

ပွၵ်ႈၵမ်းသၢမ်သမ်ႉ မိူဝ်ႈ 5/9/1987 ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇယႃႉငိုၼ်းၸေႈ မၢင် 25 မၢင် 35 လႄႈ မၢင် 75။

ငိုၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇယႃႉ ၽဵဝ်ႈပႅတ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ႁၢင်ႈ ၸွမ်သိုၵ်းဢွင်ႇသၢၼ်းလွၼ်ႉလွၼ်ႉ။

ဝၢႆးလင် 1987 ယဝ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼေႇဝိၼ်း ႁဵတ်းဢွၵ်ႇငိုၼ်း မၢင်45 – 90  ႁၢင်ႈ သယႃႇၸၢၼ်ႇ (ၽူႈၼမ်းၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး ၼႂ်းပိုၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉမၢၼ်ႈပၢၼ်ဢိင်းၵလဵတ်ႈၽွင်းငမ်း)  လႄႈႁၢင်ႈ တၶိၼ်ႇၽူဝ်းလႃႉၵျီး (ၽူႈၼမ်းၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်သုၼ်ႇလႆႈ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၶုတ်းၼမ်ႉမၼ်း ၼႂ်းပိုၼ်းၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉမိူင်းမၢၼ်ႈ)။

ထိုင်ပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တၢၼ်းသူၺ်ႇ  ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ဝၢၼ်ႈမိူင်းမႃး ဢိတ်ႇဢွၵ်ႇငိုၼ်းၸေႈ မၢင်ပျႃး၊ 5 ပျႃး၊ 10 ၊ 20၊ 50၊ 100 ၊ 200၊ 500၊ 1000 ပျႃး။ ပဵၼ်ႁၢင်ႈသၢင်ႇသီႈလွၼ်ႉလွၼ်ႉ။  ပီ 2009 ႁဵတ်းဢွၵ်ႇ မၢင် 5000 ပျႃးပဵၼ်ႁၢင်ႈ ၸၢင်ႉၽိူၵ်ႇ။ ဢိတ်ႇဢွၵ်ႇပႃးငိုၼ်းမဵတ်ႉၽွင်ႈ ၵူၺ်းၵႃႈဢမ်ႇလႆႈၸႂ်ႉ။

ငိုၼ်းၸေႈပၢင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်း တၢၼ်းသူၺ်ႇ ဢိတ်ႇဢွၵ်ႇ

ပီ 2014 ပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵူၼ်းမိူင်းလိူၵ်ႈတင်ႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈတဵင်းၸဵင်ႇ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇမၢင် 10000  ပျႃး။ ပဵၼ်ႁၢင်ႈမဵတ်ႇမၢႆ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈလႄႈ ႁၢင်ႈၶူးမိူင်းဝဵင်းလိူဝ်ႇ။

 


eastern_breeze
SHARE