ပၢင်တိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆလႄႈ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးလူတ်းယွမ်းလူင်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း

0

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE