ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး 3 ၵေႃႉ ထွၼ်ႇတူဝ်ဢွၵ်ႇၼႂ်းၶွမ်ႊမတီႊမူၼ်ႉမႄးပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၼႂ်း 3 ၵေႃႉ ထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇ ၼႂ်းၶွမ်ႊမတီႊမူၼ်ႉမႄးပိူင်ငဝ်ႈ ပိုင်းမိူင်း/ လၵ်းမိူင်း 2008။

Photo by – ၸၢႆးသႅင်မိူင်း ၽူႈတႅၼ်း မိူင်းၵိုင်/ ပၢင်ၵုမ်ၶွမ်ႊမတီႊမူၼ်ႉမႄး ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 တီႈၼႄႇပျီႇတေႃႇ

ဝၼ်းတီႈ 3/9/2019 ဢူးၵျေႃႇၸၢၼ်ႇ ၽူႈတႅၼ်းၵူၼ်းမိူင်း (ANP – ပႃႇတီႇရၶႅင်ႇ)၊ ဢူးမိၼ်ႉၼၢႆႇ ၽူႈတႅၼ်း ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ (ANP ပႃႇတီႇရၶႅင်ႇ) ထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇ ၼႂ်းၶွမ်ႊမတီႊတႃႇမူၼ်းမႄး ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 (45) ၵေႃႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 2/9/2019 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးပႃႇတီႇတီႇမူဝ်ႇၶရေႇတိတ်ႉၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ NUD ဢူၸဵင်ႇဝိၼ်း ၽူႈတႅၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ ထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးသႅင်မိူင်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ဢၼ်ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းၶွမ်ႊမတီႊမူၼ်ႉမႄးပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်းၼၼ်ႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ မၼ်းယူႇတီႈလွင်ႈ ၸုၵ်းၶဝ် တၢင်းႁၼ်ထိုင်လႄႈ ၶဝ်ယွၼ်းထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇ။ ၶဝ်ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ လွင်ႈၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇမီးၽွၼ်းလီ/ မၼ်းဢမ်ႇတြႃး တေႃႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢိင်ၼိူဝ်တီႈမၼ်းဢမ်ႇလႆႈၸႂ်ၵေႃႈမီး ယွၼ်ႉၼၼ် ၸင်ႇယွၼ်းဢွၵ်ႇၼႂ်းၶွမ်ႊမတီႊ ၶေႃႈဢၢင်ႈလၢႆလၢႆဢၼ်ၶႃႈၼႃႇ ၸွမ်းၼင်ႇလိၵ်ႈၶဝ်တႅမ်ႈယွၼ်းထွၼ်တူဝ်ၼၼ်ႉ ၶႃႈၼႃႇ ၼေႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

ၶွမ်ႊမတီႊတႃႇမူၼ်ႉမႄးပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 ၼႆႉ သၽႃး မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လိူၵ်ႈတင်ႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈၶွမ်ႊမတီႊ ၽိုၼ်ႁၢႆးငၢၼ်း တႃႇ တေမူၼ်ႉမႄး ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်တင်ႈတႄႇ ဝၼ်းတီႈ 9/8/2019 ။ ၶႅၼ်ႇတႅမ်ႈပိူင်ယုၵ်းယၢင်ႇ ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 (2008 ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဉပဒေမှူကြမ်း) ဝႃႈၼႆ။

ၶွမ်ႊမတီႊတႃႇမူၼ်ႉမႄး ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 ၼႆႉ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ပႃး 45 ၵေႃႉသေ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈဝႆႉ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉမီး ပႃႇ တီႇၼူၵ်ႉယုၵ်း 19 ၵေႃႉ၊ သၢင်ႇသီႈ 2 ၵေႃႉ၊ ႁူဝ်သိူဝ် 2 ၵေႃႉ၊ ရၶႅင်ႇ 3 ၵေႃႉ၊ ၽူႈတႅၼ်းသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ 8 ၵေႃႉ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၶၢင်၊ ပဢူဝ်း၊ ဝႃႉ၊ တဢၢင်း၊ ႁူင်းၶဝ်ႈ၊ တူးလေး၊ NUD ၊ မွၼ်းလႄႈ သုၼ်ႇတူဝ်ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၽိုၼ်ႁၢႆးငၢၼ်း ဢၼ်တၢင်ႇၶိုၼ်ႈမႃး တႃႇတေမူၼ်ႉမႄးပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 ၼၼ်ႉ မီး 3,765 ၶေႃႈ။ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD 1,112 ၶေႃႈ။ ပႃႇတီႇရၶႅင်ႇ 858 ၶေႃႈ၊ ပႃႇတီႇၼူၵ်းယုင်း၊ ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE