ပၢင်ၵုမ် PPST ၸတ်းႁဵတ်းတီႈၵဵင်းမႆႇ ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း

ပၢင်ၵုမ် ၸုမ်းၽူႈၼမ်း PPST ၸတ်းႁဵတ်းတီႈၵဵင်းမႆႇ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 5 ဝၼ်း ၸတ်းႁဵတ်းယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း။

Photo by – NCA-S EAO/ ပၢင်ၵုမ် PPST တီႈၵဵင်းမႆႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 21-25/8/2019

ဝၼ်းတီႈ 21-25/8/2019 ယူႇတီႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၵိုတ်းတိုၵ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း NCA 10 ၸုမ်း ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၼႂ်းပီ 2019 ပွၵ်ႈၵမ်း 4 တီႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး မီးၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈတင်းမူတ်း 72 ၵေႃႉ။

ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၸၢႆးငိုၼ်း ၽူႈၼမ်းၼႂ်း 2 / ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS/SSA လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ပိူင်လူင်မၼ်း ဢၼ် ႁဝ်းၶႃႈ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 5 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ ဢၼ်ယႂ်ႇယႂ်ႇမၼ်း တေမီးယူႇ 2 ႁူဝ်ၶေႃႈ။ ႁဝ်းၶႃႈ ၶိုၼ်းထတ်းသၢင် တူၺ်း ပိူင်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ယူင်ႉၶၢပ်ႈ PPST ႁဝ်းၶႃႈ တေၶိုၼ်းမႄးၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ ၸဵမ်ၼင်ႇၼႃႈတီႈပုၼ်ႈၽွၼ်း ၵၢၼ်ငၢၼ်းၵူႈ လွင်ႈလွင်ႈ ႁႂ်ႈမၼ်းပေႃးၶႅမ်ႉလႅပ်ႈ၊ ႁႂ်ႈမၼ်းပေႃးမၼ်ႈၵႅၼ်ႇၼႅၼ်ႈၼႃၵႂႃႇ။ ထႅင်ႈၶေႃႈၼိုင်ႈ ဢၼ်ၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် ႁဝ်း ၶႃႈ ၶွင်ႉၶမ်ၵၼ်မႃး ၶၢဝ်းတၢင်း ပီပၢႆၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈမႃးတမ်းလၵ်းၵၢၼ်မၼ်း တႃႇတေၶၢမ်ႈပူၼ်ႉၼၼ်ႉ ႁဝ်းတေႁဵတ်းႁိုဝ်၊ ႁဝ်းတေၸႂ်ႉလၢႆးလႂ်ဢုပ်ႇ၊ ႁဝ်းတေဢဝ်ႁူဝ်ၶေႃႈသင်သေ ၵႂႃႇဢုပ်ႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ။ လုၵ်ႉတီႈပၢင်ၵုမ်ၼႆႉသေ ႁဝ်းၶႃႈ မၵ်းမၼ်ႈ တမ်းပၼ်ပိူင် ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈတေဢဝ်ၵႂႃႇဢုပ်ႇၼၼ်ႉ လၢႆးၶၢမ်ႈပူၼ်ႉ လွင်ႈၶွင်ႉၶမ်ၼႆႉဢၼ်ၼိုင်ႈ” ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ၵုမ် PPST 8 ၸုမ်း ပွၵ်ႈၵမ်း 4 ၼႆႉ ၼႂ်းပီ 2019 လႆႈႁပ်ႉပႃးၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းထႅင်ႈ 2 ၸုမ်း။ ပႃႇတီႇမိူင်းမွၼ်းမႂ်ႇ NMSP လႄႈ ၸုမ်းလႃးႁူႇ ႁူမ်ႈတုမ်ၻီႊမူဝ်ႊၶရႅတ်ႉတိတ်ႉ LDU။ တေႃႈ လဵဝ် ၸုမ်းၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် PPST ၼႆႉ တင်းမူတ်း မီးလုၵ်ႈၸုမ်း 10 ၸုမ်း။

ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၸၢႆးငိုၼ်း လၢတ်ႈဝႃႈ “ ဢၼ်သွင်ၸုမ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ပႃႇတီႇမိူင်းမွၼ်းမႂ်ႇလႄႈ ၸုမ်းလႃးႁူႇႁူမ်ႈတုမ်ႈၻီႊ မူဝ်ႊၶရႅတ်ႉတိတ်ႉသွင်ၸုမ်းၼႆႉ တဵမ်ၸႂ်ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်း PPST ယဝ်ႉ ပွင်ႇဝႃႈ ဢၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၽွၼ်းၵၢၼ်လီ ဢၼ်ႁၢၼ်ႉၸႂ် ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈမၼ်းၼႄဝႃႈ ႁဝ်းၶႃႈ ဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း 10 ၸုမ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၶေႃႈလဵဝ် သဵင်လဵဝ်ၵၼ် မၼ်းတေမီးႁႅင်းလိူဝ်မႃး ထႅင်ႈ” ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ လုၵ်ႉတီႈပၢင်ၵုမ် PPST ၼႆႉသေ ၶိုၼ်းၶွတ်ႇၽွတ်ႈၸုမ်းငူပ်ႉငီႉဢုပ်ႇဢူဝ်း ၸွမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တင်း မူတ်း တေမီးလုၵ်ႈၸုမ်း 10 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ 1 ၸုမ်းလႂ် တူဝ်တႅၼ်း 1 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

“ ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၼႆႉ လႆႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ၸုမ်းငူပ်ႉငီႉဢုပ်ႇဢူဝ်း တႃႇတေယိပ်းဢဝ်ပိူင် PPST ၼႆႉသေ ၵႂႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းတင်း လူင် ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တင်းမူတ်းမီး 10 ၵေႃႉ ဢမ်ႇႁိုင် ဢမ်ႇၼၢၼ်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈတေၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်းတင်း ၸုမ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းလူင်ပွင် ၸိုင်ႈ တေဢုပ်ႇၵၼ်ၵႂႃႇပဵၼ်ၶၵ်ႉပဵၼ်တွၼ်ႈ ပေႃးဢုပ်ႇၵၼ်ၶဝ်ႈတီႈၶဝ်ႈတၢင်းလႆႈၸႂ်ပွင်ႇၸႂ်ၵၼ်ယဝ်ႉ မီးၶေႃႈလႆႈၸႂ် ၵၼ် မႃးယဝ်ႉၸိုင် ပၢင်ၵုမ်ငမ်းယဵၼ်ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈၵိုတ်းဝႆႉ ပၢင်ၵုမ်တၢင်းၵၢၼ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ မၼ်းတေၸၢင်ႈၶိုၼ်း တႄႇၵႂႃႇ ပဵၼ်ၶၵ်ႉပဵၼ်တွၼ်ႈ ႁၢၼ်ႉတေႃႇမၼ်းပေႃးထိုင် ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းၶဝ် ၶႂ်ႈၸတ်းပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင် လူင် ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ 21 ၼၼ်ႉ” ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၸၢႆးငိုၼ်း လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၸုမ်း PPST ၼႆႉ ယူႇတီႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵိုတ်းတိုၵ်းပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း NCA 8 ၸုမ်းသေ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ၶိုၼ်ႈမႃး ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် PPST ။ ဝၢႆးမႃး ၽိူမ်ႉၶဝ်ႈမႃး လုၵ်ႈၸုမ်း ထႅင်ႈ 2 ၸုမ်း တင်းမူတ်းလုၵ်ႈၸုမ်းမီးယူႇ 10 ၸုမ်း။

မိူၼ်ၼင်ႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ် ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA)၊ ၸုမ်း ပူတ်း ပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း (PNLO)၊ တႅဝ်း ႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၶျၢင်း (CNF)၊ တႅဝ်းႁူမ်ႈၻီႊမူဝ်ႊၶရႅတ်ႊတိၵ်ႊ လုၵ်ႈႁဵၼ်း မိူင်းမၢၼ်ႈပတ်းပိုၼ်ႉ (ABSDF)၊ ႁူမ်ႈ တုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်းၽိူၵ်ႇ (KNU)၊ တပ်ႉသိုၵ်းယၢင်းၵမ်ႉထႅမ်ၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊၸီႊ (DKBA)၊ တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉ ၸၢတ်ႈယၢင်း-ၶွင်ႇသီႇငမ်းယဵၼ် (KNLA-PC) လႄႈ ပႃႇတီႇပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈရၶႅင်ႇ (ALP)၊ ၸုမ်းလႃးႁူႇတီႇမူဝ်ႊၶရႅတ်ႉ တိၵ်ႉ LDU လႄႈ ၸုမ်းပႃႇတီႇမိူင်းမွၼ်းမႂ်ႇ NMSP ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE