NRPC တင်း ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA 10 ၸုမ်း ႁူပ်ႉၵၼ်တီႈၵဵင်းမႆႇ

သုၼ်ၵၢင်မႄးလီ ၼႂ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈလႄႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ် NRPC တင်း ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA 10 ၸုမ်း ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် ၼွၵ်ႈလႅၵ်ႈ တီႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။

Photo by – SHAN/ ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၼွၵ်ႈလႅၵ်ႈ EAO တင်း NRPC ႁူပ်ႉၵၼ်တီႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး

ဝၼ်းတီႈ19/8/2019 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်းၶိုင်ႈ ယူႇတီႈ NRPC ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ဢူးၶိၼ်ႇၸေႃႇဢူး (ၽူႈလိုဝ်ႈၵၢၼ်) ဢွၼ် ႁူဝ်လုၵ်ႈၸုမ်းသေ ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၼွၵ်ႈလႅၵ်ႈ ၵၼ်တင်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵိုတ်းတိုၵ်းပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း NCA 10 ၸုမ်း။

ဢူးၸေႃႇထေး ၽူႈၸီႉသင်ႇ လုမ်းၸွမ်ၸိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈလႆႈႁူပ်ႉၵၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ပၢင် ႁူပ်ႉထူပ်းၼွၵ်ႈလႅၵ်ႈၵူၺ်း။ တၢင်းၾၢႆႇ EAO ၶဝ် 10 ၸုမ်း ဢၼ်ၶဝ်ႁူပ်ႉထူပ်းလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၼႂ်းၶၵ်ႉတွၼ်ႈ ၽေႃႇ ၼမ်ႉၼႄတူဝ် NCA ၼၼ်ႉ ၶဝ်ၵေႃႈမႃးလၢတ်ႈၼႄ လွင်ႈပၼ်ႁႃမၼ်း။ လမ်ႇလွင်ႈမၼ်း ဢၼ်ၾၢႆႇတၢင်းလူင်ပွင် ၸိုင်ႈ မၵ်းမၼ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ ဢၼ်ပႆႇၸႅင်ႈလႅင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေၸႅင်ႈလႅင်းၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းသပ်းလႅင်းလၢတ်ႈ ၼႄၵႂႃႇ” ဝႃႈၼႆ။

ၶၵ်ႉၵၢၼ် 4 ဢၼ် ဢၼ်ၼႂ်းၶေႃႈ NCA ပိုတ်ႇတီႈပွင်ႇမၼ်းဝႆႉ ပိူင်ႈၵၼ်၊ ၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၵွၼ်ႇတေထိုင် 2020 လႄႈ လင် ပီ 2020။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ပိူင်ယုၵ်းယၢင်ႇ ပၢင်ၵုမ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၾႅတ်ႊၻရႄႊလႄႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ် NCA ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃး တေၵႂႃႇၸွမ်းၵၼ်လႆႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉသေ လႆႈသပ်းလႅင်းၼႄၵၼ်ၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ဢူးၸေႃႇထေး လၢတ်ႈဝႃႈ “ ၵွၼ်ႇပီ 2020 ၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ တေႁဵတ်းဢီႈသင်။ တွၼ်ႈတႃႇပၢင်ၵုမ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်လူး တေႁဵတ်း ဢီႈသင်။ ပေႃး 2020 ပူၼ်ႉၵႂႃႇလူး ႁဝ်းၶႃႈ တေသိုပ်ႇႁဵတ်းသင်ၵႂႃႇ။ ပေႃးပီ 2020 ၵႂႃႇ တွၼ်ႈတႃႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမႂ်ႇ တေသိုပ်ႇ ၵႂႃႇၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းၼႆႉ ၽေႃႇၼမ်ႉၼႄတူဝ်ၵႂႃႇ။ တွၼ်ႈၶေႃႈၼိုင်ႈတႄႉ တိုၵ်ႉလူဝ်ႇၸတ်း ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လူင်ထႅင်ႈယူႇ” ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 20/8/2019 သမ်ႉ ယူႇတီႈ NRPC တင်း KNU ႁူပ်ႉၵၼ်ထႅင်ႈႁင်းၶေႃ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ သိုပ်ႇႁူပ်ႉ RCSS ထႅင်ႈ ႁင်းၶေႃ။

မိူဝ်ႈၼႆႉသမ်ႉ ယူႇတီႈ PPST ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 21-24/8/2019 တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 4 ဝၼ်းထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE