ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတႃႈလူင် သိုပ်ႇၸႆးတႃ/ၸႃႇတႃႇဝၢၼ်ႈ လႄႈ သၢၼ်ၶတ်းၵၢၼ်သၢင်ႈၾၢႆၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉတူႈ

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတႃႈလူင် လႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁိမ်းႁွမ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သိုပ်ႇၸႆးတႃ တီႈဝၢၼ်ႈ တႃႈလူင် သၢၼ်ၶတ်းၵၢၼ်သၢင်ႈၾၢႆၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉတူႈ။

Photo by – SHRF/ ဝၢၼ်ႈတႃႇလူင် ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃး

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 21/8/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 7 မူင်း သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ၊ ႁူဝ်ၼႃး၊ မၢၼ်ႈႁူမ်ႈ၊ တူၼ်ႈ ၵႅင်း၊ ၼၢႆးလူင်၊ ၼႃးသလွင်း၊ ဝၢၼ်ႈတႃႈလူင်၊ ၼမ်ႉလၼ်ႈလႄႈ သီႇပေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ် ႁူဝ်ၵူၼ်း 700 ပၢႆ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သိုပ်ႇ ၸႆးတႃ တီႈၾင်ႇၼမ်ႉတူႈ။ ဝၢႆးသေသိုပ်ႇၸႆးတႃယဝ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ်ဢဝ်ပၢႆႉသၢၼ်ၶတ်းၾၢႆ တိတ်းၸွမ်းႁိူၼ်းယေး လႄႈ ၸွမ်းဝၢၼ်ႈ ပိူဝ်ႈပဵၼ်ၵၢၼ်သၢၼ်ၶတ်းၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈၾၢႆၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉတူႈ။

ၸၢႆးထမ်းဢၢႆႈ ၵေႃႉႁူမ်ႈၸတ်းပၢင်သိုပ်ႇၸႆးတႃ လၢတ်ႈဝႃႈ “ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီသိုပ်ႇႁဵတ်းသၢင်ႈ ၾၢႆၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉတူႈယဝ်ႉ ၽွင်းတိုၵ်ႉမီးပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ် ၼႂ်းၵႄႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ယူႇၸိူင်ႉၼႆ” ဝႃႈၼႆ။

ဝၢၼ်ႈတႃႈလူင်ၼႆႉ မီး 2 ဝၢၼ်ႈ မီးႁူဝ်ၵူၼ်းယူႇ မွၵ်ႈ 700 ၵေႃႉ ပဵၼ်ဝၢၼ်ႈၸိုဝ်ႈလိုဝ်းလင် ယွၼ်ႉမၢၵ်ႇဝၢၼ် ဢၼ်ၽုၵ်ႇ ၸွမ်းသၽႃႇဝ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတႃႈလူင်ၼႆႉ ၽတ်ႉၽဵင်ႇ ၼိုင်ႈၵေႃႉမီးသူၼ်မၢၵ်ႇဝၢၼ်ၵၼ် တီႈဢေႇသုတ်းမၼ်း 2 ဢေႊၶိူဝ်ႊ တေႃႇပီ လႆႈငိုၼ်းဢမ်ႇယွမ်း 2 လၢၼ်ႉပျႃး ဝႃႈၼႆ။

ၼၢင်းလၢဝ်ၶမ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတႃႈလူင် လၢတ်ႈဝႃႈ “ ႁဝ်းႁၵ်ႉဝၢၼ်ႈႁဝ်းလႄႈ သူၼ်မၢၵ်ႇဝၢၼ် ဢၼ်ပၼ်ၼမ်ႉတွၼ်း ၽွၼ်း လီႁဝ်းမႃးပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ်။ ႁဝ်းဢမ်ႇၶႂ်ႈၶၢႆႉၵႂႃႇတၢင်းလႂ်ထႅင်ႈ။ ႁဝ်းဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈၾၢႆၼႆႉ မႃးထူမ်ႈပႅတ်ႈဝၢၼ်ႈႁဝ်း” ဝႃႈၼႆ။

သင်ဝႃႈၾၢႆယႄးယႂႃႇတွၼ်ႈၼိူဝ်ႁဵတ်းသၢင်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈၸိုင် ၼမ်ႉတေယိုင်ႈၶိုၼ်ႈထူမ်ႈပႅတ်ႈဝၢၼ်ႈတႃႈလူင်တၢင်းတူၵ်း လႄႈဝၢၼ်ႈတႃႈလူင်တၢင်းဢွၵ်ႇပႅတ်ႈမူတ်း၊ ၶူဝ်းၵိုၵ်းပိုၼ်းလႄႈၼမ်ႉလိၼ်ႁိၼ်ၾႃ ဢၼ်မီးငႂ်ႈၾုၼ်ႇလီဢၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လႆႈပိုင်ႈဢိင် ႁဵတ်းႁႃလဵင်ႉတွင်ႉမႃးပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ တေၸူမ်ယူႇတႂ်ႈၼမ်ႉပႅတ်ႈသဵင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ပဵၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈပဵၼ်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်သေတႃႉ ၶွမ်ႊပၼီႊၶႄႇ၊ သဝိတ်ႉၸိူဝ်ႇလႅၼ်ႇလႄႈၵျႃႇပၢၼ်ႇ ၶဝ်ၸိူဝ်း ၼႆႉယင်းတိုၵ်ႉ လူင်းတိုၼ်းတေႁဵတ်းသၢင်ႈၾၢႆယူႇမႅၵ်ႇမႅၵ်း။ ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၵႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢၼ်ပဵၼ်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း ၼွင်ၶဵဝ်၊ ၵျွၵ်ႉမႄး၊ ၵူတ်ႉၶၢႆ၊ သႅၼ်ဝီ လႄႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ တင်ႈတႄႇ ဝၼ်းတီႈ 15/8/2019 မႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း လႆႈ ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း 3,000 ပၢႆယဝ်ႉ။

ၸၢႆးႁေႃသႅင် ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၸိုင်ႈတႆး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၵၢၼ်သၢင်ႈၾၢႆၼႆႉ မၼ်းတိုၼ်း တုမ်ႉတိူဝ်ႉသၽႃႇဝ လႄႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၸိူဝ်းယူႇႁိမ်းၸမ်ယဝ်ႉၶႃႈ။ တေႁဵတ်းသင်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼႆႉ တိုၼ်းလူဝ်ႇလႆႈဢဝ် ၵၢင်ၸႂ် ၵူၼ်းမိူင်း။ ၶဝ်ၽွမ်ႉဢမ်ႇၽွမ်ႉ ၶဝ်ႁၼ်လီဢမ်ႇႁၼ်လီ။ ၵွပ်ႈဝႃႈၵူၼ်းမိူင်းပဵၼ် ၸဝ်ႈၶွင် ပိုၼ်ႉတီႈ လႄႈ ၶဝ်တိုၼ်း မီးသုၼ်ႇႁူမ်ႈတႅပ်းတတ်းယဝ်ႉ။ မီးသုၼ်ႇၵႅတ်ႇၵင်ႈၽေးၶဵၼ်ဢၼ်တေမႃးတုမ်ႉတိူဝ်ႉ တူင်ႇဝူင်းၶဝ်လႄႈ သၽႃႇဝ ႁိမ်း ႁွမ်းၶဝ်ယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈတိုၼ်းလူဝ်ႇဢဝ်ၵၢင်ၸႂ် ထွမ်ႇသဵင်ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ် လိူၵ်ႈ ၶဝ်ၶိုၼ်ႈမႃးပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၼၼ်ႉပဵၼ်ပိူင်လူင်” ဝႃႈၼႆ။

ၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉတူႈၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ မီးၽႅၼ်ၵၢၼ်သၢင်ႈၾၢႆယႂ်ႇလူင် သၢမ်ဢၼ်ပႃးၸဵမ် ၾၢႆလူင် ဢၼ်တေႁဵတ်း ဢွၵ်ႇႁႅင်းၾႆးၾႃႉ 735 မႄႊၵႃႇဝတ်ႉ တီႈယႄးယႂႃႇတွၼ်ႈၵၢင် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်။ ၶွမ်ႊပၼီႊ SN Power ဢၼ်လူင်ပွင် ၸိုင်ႈမိူင်းၼေႃႇဝူၺ်း ပဵၼ်ၸဝ်ႈၶွင်ၼၼ်ႉ ၵေႃႉလူင်းတိုၼ်းၶိုင်သၢင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE