PC တင်း ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA တေႁူပ်ႉၵၼ် တီႈၵဵင်းမႆႇ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 19/8/2019 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊလွင်ႈငမ်းယဵၼ်မၢၼ်ႈ (PC) တင်း ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA 10 ၸုမ်း တေႁူပ်ႉဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၼွၵ်ႈလႅၵ်ႈ တီႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။

Photo by -burma.irrawaddy

ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၸၢႆးငိုၼ်း ၽူႈၼမ်းၼႂ်း 2 / ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS/SSA လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၸွမ်းၼင်ႇ ဢၼ်လႆႈ ႁူႉဝႆႉတႄႉ ၶဝ်တေမႃးဢုပ်ႇၶိူဝ်းလွင်ႈၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈၶွင်ႉၶမ်ၵၼ်ဝႆႉၼႆႉ မီးၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီပၢႆယဝ်ႉ လွင်ႈ ၼႆႉ ႁဝ်းတေၵႄႈလိတ်ႈၵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ် မႃးႁႃလၢႆးဢွၵ်ႇမၼ်း။ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ပၢင်ၵုမ်တၢင်းၵၢၼ် ပၢင်ၵုမ်ပၢင် လူင်ဢမ်ႇဝႃႈ၊ ပၢင်ၵုမ် UPDJC ဢမ်ႇဝႃႈ မၼ်းလႆႈၵိုတ်းဝႆႉ တႃႇတေၶိုၼ်းတႄႇၵႂႃႇပၢင်ၵုမ်တၢင်းၵၢၼ် ပၢင်ၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တေႁဵတ်းႁိုဝ် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ” ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 19 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ယူႇတီႈၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊလွင်ႈငမ်းယဵၼ် မၢၼ်ႈ(PC) တင်း ၸုမ်းယၢင်း လႅင် KNPP ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ်ႁင်းၶေႃ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ပေႃးတွၼ်ႈဝၢႆးဝၼ်းသမ်ႉ PC တင်း ၸုမ်း လူင်းလၢႆးမိုဝ်း 10 ၸုမ်း NCA ႁူပ်ႉ ဢုပ်ႇၵၼ်။

ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၸၢႆးငိုၼ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “ပေႃးဢဝ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈတင်း ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းၶဝ်ဝႃႈတႄႉ ၼႂ်းႁၢင်ပီ 2019 ဢမ်ႇၼၼ် ႁူဝ်ပီ 2020 ၼႆႉ ၶဝ်ၶႂ်ႈၸတ်းပၢင်ၵုမ်လူင်ပၢင်လူင် ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ 21 ထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ။ ပေႃးဢဝ်ၵၢင်ၸႂ်ၶဝ် ဝႃႈ လွင်ႈၼႆႉ ၶဝ်ၶႂ်ႈမႃး ၶိုၼ်းငူပ်ႉငီႉတူၺ်းတၢင်း 10 ၸုမ်း ႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ၊ ႁဝ်းၶႃႈသမ်ႉ ႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉႁိုဝ် တေဝႃႈၸိူင်ႉႁိုဝ် ၸွင်ႇတေၶႂ်ႈႁဵတ်း ဢမ်ႇႁဵတ်း ပေႃးႁဵတ်းသမ်ႉ ႁဝ်းမုင်ႈမွင်းတႃႇတေလႆႈၽွၼ်းၵၢၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ် ၶဝ်ၶႂ်ႈမႃးၵၢႆႇၵႂၢမ်း” ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 20/8/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်းသမ်ႉ ယူႇတီႈၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊလွင်ႈငမ်းယဵၼ်မၢၼ်ႈ(PC) တင်း ၸုမ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ (KNU) ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ်ႁင်းၶေႃ။ ပေႃးတွၼ်ႈဝၢႆးဝၼ်းသမ်ႉ PC တင်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် ႁင်းၶေႃ ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၸၢႆးငိုၼ်း လၢတ်ႈဝႃႈ “ ပိူင်လူင်မၼ်း ဢၼ်ႁဝ်းတင်းၶဝ် တေႁူပ်ႉၵၼ်မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းတေထွမ်ႇ တူၺ်းတၢင်းၶဝ် ဢၼ်ၶဝ်မႃးၵၢႆႇၵႂၢမ်းပွၵ်ႈၼႆႉ ၶဝ်ၶႂ်ႈဝႃႈႁိုဝ် ႁဝ်းၶႃႈတေတူၺ်းငဝ်းလၢႆး ဢၼ်တၢင်းၾၢႆႇၶဝ်ဢုပ်ႇမႃးၼၼ်ႉ သေ တေၶိုၼ်းဢုပ်ႇၵၼ်ၵႂႃႇ ဢၼ်ႁဝ်းၶႂ်ႈႁဵတ်းၶႂ်ႈသၢင်ႈၵေႃႈမၼ်းတေမီးၽွင်ႈယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈႁူဝ်ယွႆႈမၼ်းတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈ တေပႆႇၸၢင်ႈလၢတ်ႈ” ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊလွင်ႈငမ်းယဵၼ်မၢၼ်ႈ (PC) ဢၼ်တေႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ်ၼွၵ်ႈလႅၵ်ႈတင်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း 10 ၸုမ်း ဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA တီႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆးၼၼ်ႉ ယူႇတီႈဢူးၶိၼ်ႇသေႃႇဢူး ဢွၼ်ႁူဝ်ၸုမ်း PC 6 ၵေႃႉသေ တေႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်း ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း 10 ၸုမ်း ဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ၼၼ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ် ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA)၊ ၸုမ်းပူတ်း ပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း (PNLO)၊ တႅဝ်း ႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၶျၢင်း (CNF)၊ တႅဝ်းႁူမ်ႈၻီႊမူဝ်ႊၶရႅတ်ႊတိၵ်ႊ လုၵ်ႈႁဵၼ်းမိူင်း မၢၼ်ႈပတ်းပိုၼ်ႉ (ABSDF)၊ ႁူမ်ႈတုမ် ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း ၽိူၵ်ႇ (KNU)၊ တပ်ႉသိုၵ်းယၢင်းၵမ်ႉထႅမ်ၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊၸီႊ (DKBA)၊ တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ယၢင်း-ၶွင်ႇသီႇငမ်းယဵၼ် (KNLA-PC) လႄႈ ပႃႇတီႇပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈရၶႅင်ႇ (ALP)၊ ၸုမ်းလႃးႁူႇတီႇမူဝ်ႊၶရႅတ်ႉတိၵ်ႉ LDU လႄႈ ၸုမ်းပႃႇတီႇမိူင်းမွၼ်းမႂ်ႇ NMSP ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE