ၶွမ်ႊမတီႊဢဝ်တၢင်းၶႆႈၸႂ် 3,000 ၶေႃႈပၢႆ သူင်ႇၸူးသၽႃးႁူမ်ႈတုမ် တႃႇမူၼ်ႉမႄးပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008

တႃႇမူၼ်ႉမႄး ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 ၼၼ်ႉ ၶွမ်ႊမတီႊၵဵဝ်ႇၶွင်ႈလႆႈဢဝ်ၶေႃႈပၼ်တၢင်းၶႆႈၸႂ် 3,700 ၶေႃႈပၢႆ သူင်ႇထိုင် သၽႃးႁူမ်ႈတုမ်။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD လႆႈပၼ်တၢင်းၶႆႈၸႂ်ဝႆႉ 1,112 ၶေႃႈ။

Photo by – Myanmar Electoral Resource & Information Network

ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 ဢၼ်တေမူၼ်ႉမႄး၊ ထႅမ်/ ထွၼ်လႄႈ တႅမ်ႈမႂ်ႇၼၼ်ႉ ၶေႃႈပၼ်တၢင်းၶႆႈၸႂ် တင်းမူတ်း မီး 3,765 ၶေႃႈ။ ယူႇတီႈၶွမ်ႊမတီႊတႃႇမူၼ်ႉမႄးပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 လႆႈႁၢႆးငၢၼ်းထိုင်ၼႂ်းသၽႃးမိူင်း ႁူမ်ႈတုမ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 15/7/2019 ၼႆယဝ်ႉ။

ၽိုၼ်ႁၢႆးငၢၼ်း ပၼ်တၢင်းၶႆႈၸႂ် 3,765 ၶေႃႈၼၼ်ႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ပၼ်ဝႆႉ 1,112 ၶေႃႈ ၼမ်တီႈသုတ်း၊ ပႃႇတီႇရၶႅင်ႇ 858 ၶေႃႈ ၼမ်တီႈသွင်လႄႈ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD သမ်ႉ 113 ၶေႃႈ ပဵၼ်တီႈသၢမ် ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၽိုၼ်ႁၢႆးငၢၼ်းၼၼ်ႉ ၵမ်ႈၼမ်ဢၼ်ၶႆႈမႄးမီး 15 တွၼ်ႈ (အခန်း ၁၅ ခန်း) ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း၊ ပိူင်ဢုပ်ႉ ပိူင်ႇၽွင်းငမ်း၊ ပိူင်ပႃႇတီႇ၊ ပိူင်မူၼ်ႉမႄးပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း၊ ၶေႃႈပၢႆး (ပြဌာန်း) ဝႆႉ ၶၢဝ်းယၢမ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈလႄႈ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼမ်တီႈသုတ်း ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉသေ ၸဵမ်မိူဝ်ႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈၶွမ်ႊမတီႊတႃႇမူၼ်ႉမႄးၼၼ်ႉ မၼ်းဢမ်ႇမႅၼ်ႈၵၼ်တင်းမၢႆမီႈဢၼ်ဝႃႈဝႆႉတီႈ တွၼ်ႈၵၼ် 12 ၼၼ်ႉၼႆသေ တူဝ်တႅၼ်းတပ်ႉသိုၵ်းတပ်ႉမတေႃႇလႆႈသၢၼ်ၶတ်းမႃး ဝႃႈၼႆ။

တွၼ်ႈတႃႇတေဢုပ်ႇဢူဝ်းၵဵဝ်ႇၵပ်းၽိုၼ်ႁၢႆးငၢၼ်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈႁူဝ်ပဝ်ႈသၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢူးတီႇၶုၼ်ႇမျၢတ်ႉ ပိုၼ် ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ႁႂ်ႈၽူႈတႅၼ်းသၽႃးပၼ်သဵၼ်ႈမၢႆၵၼ်မႃး ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 18/7/2019 ႁႂ်ႈပဵၼ်ဝၼ်းလိုၼ်းသုတ်းဝႃႈၼႆသေ တႃႉ ၶၢဝ်းယၢမ်းသမ်ႉ ဢမ်ႇပေႃးလႄႈ လႆႈသုတ်ႉၶၢႆႉယိုတ်ႈပၼ်ထိုင် ဝၼ်းတီႈ 22 လိူၼ်ၼႆႉ ႁႂ်ႈပဵၼ်ဝၼ်းလိုၼ်းသုတ်း ဝႃႈၼႆ။

ၶွမ်ႊမတီႊတႃႇတေမူၼ်ႉမႄး ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 ဢၼ်လႆႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈမႃးၼႆႉ တႄႇၶွတ်ႇၽွတ်ႈမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19 လိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊ 2019 တင်းမူတ်း လုၵ်ႈၸုမ်းမီး 45 ၵေႃႉ။ 14 ပႃႇတီႇ လႄႈ သုၼ်ႇတူဝ်ၵေႃႉၼိုင်ႈ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၽူႈ တႅၼ်းသၽႃးတပ်ႉမတေႃႇမၢၼ်ႈၵေႃႈ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃး ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE