ၼမ်ႉၶွင်ႁႅင်ႈႁႅင်းၼႂ်းႁွပ်ႈ 10 ပီ ၵူၼ်းႁိမ်းႁွမ်းထူပ်းတၢင်းၶီ

ၼမ်ႉမႄႈၶွင်ဢၼ်လႆလတ်း 6 ၸိုင်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ ပီၼႆႉႁႅင်ႈႁႅင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းႁဵတ်းသူၼ်ႁႆႈၼႃး ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ။

Photo by baifernnews/ႁၢင်ႈမႄႈၼမ်ႉၶူင်ႁႅင်ႈ

ဝၼ်းတီႈ 16/07/2019 သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Baifernnews ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၼႂ်းပီ 2019 ၼႆႉ ငဝ်းလၢႆးၼမ်ႉၶွင်ႁႅင်ႈႁႅင်းၼႂ်းႁွပ်ႈ 10 ပီ ၵူၼ်းသူၼ်ႁိမ်းၾင်ႇၶွင်ဢမ်ႇၸၢင်ႈဢဝ်ၼမ်ႉၶဝ်ႈလဵင်ႉသူၼ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ။

ၵူၼ်းလူင်ဝၢၼ်ႈ ဝၢၼ်ႈၼွႆႉ ဢၼ်ယူႇႁိမ်းၾင်ႇၶွင် လၢတ်ႈဝႃႈ – “ ဝူင်ႈတီႈပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၼမ်ႉၶွင်ႁႅင်ႈႁႅင်းၼႃႇ လူတ်းယွမ်းၵႂႃႇမွၵ်ႈ 2 မဵတ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈငိၼ်းၶၢဝ်ႇတႄႉဝႃႈ ၶႄႇပိၵ်ႉၾၢႆဢမ်ႇပၼ်ၼမ်ႉလႆဢွၵ်ႇမႃးၼႆဢေႃႈ၊ ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ၼမ်ႉလၢႆလၢႆ ၵႄး ဢၼ်လႆ လူင်းၼမ်ႉၶွင်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁႅင်ႈလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼမ်ႉၶွင်လူတ်းလူင်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁဝ်းၶႃႈပေႃးတူၵ်းၸႂ်ဢေႃႈ ၸူဝ်ႈၵိူတ်ႇမႃး ၼႆႉဢမ်ႇတွၼ်ႉ ႁၼ်ၼမ်ႉၶွင်ႁႅင်းၶၢဝ်းၾူၼ်သေပွၵ်ႈၶႃႈ ” ဝႃႈၼႆ။

မႄႈၼမ်ႉၶွင်ၼႆႉ လုၵ်ႉမႃးတီႈလွႆႁိမဝုၼ်ႇတႃႇ မိူင်းထိပဵတ်ႇ ၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇသေ လႆလတ်းလႅၼ်ၶႅၼ်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မျႅၼ်ႇမႃႇ၊ မိူင်းလၢဝ်း၊ မိူင်းထႆး၊ မိူင်းၵမ်ႇပူႊၶျႃႊ၊ ဝႅတ်ႉၼၢမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ တၢင်းယၢဝ်းမီး 4,880 ၵီႊလူဝ်ႊမီႊၻိူဝ်ႊ ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE