ၾႆးမႆႈဝတ်ႉဝိႁၢရ်လူင်ပူင်း ၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ယွၼ်ႉမေႃႈၵဵပ်းၾႆး ၶႅပ်းသႅင်လႅတ်ႇသျွတ်ႉ

ၾႆးမႆႈဝတ်ႉဝိႁၢရ်လူင်ပူင်း ၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ယွၼ်ႉၶႅပ်းသူဝ်ႊလႃႊသႅင်လႅတ်ႇသျွတ်ႉ လွင်ႈၵူၼ်းလူႉတၢႆမၢတ်ႇၸဵပ်း ဢမ်ႇမီး။

Photo by – Tang yan News/ ၾႆးမႆႈဝတ်ႉလူင်ပူင်း တၢင်ႉယၢၼ်း မိူဝ်းဝၼ်းတီႈ 16/7/2019

ဝၼ်းတီႈ 16/7/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ ၾႆးမႆႈဝတ်ႉဝိႁၢရ်လူင်ပူင်း ဢိူင်ႇလူင်ပူင်း ၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၸႄႈတွၼ်ႈ လႃႈ သဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ယွၼ်ႉမေႃႈၵဵပ်းၾႆး(ပႅတ်ႊထရီႊ) သျွတ်ႉသေ ၾႆးႁုပ်ႇမႆႈဝတ်ႉတင်းလင် ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း လၢတ်ႈတီႈၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ“ ပဵၼ်ယွၼ်ႉ ၾႆးသႅင်လႅတ်ႇ သျွတ်ႉတီႈမေႃႈၵဵပ်းၾႆး(ပႅတ်ႊထရီႊ) ၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ လႆႈငိၼ်းမႃးတႄႉ။ မႆႈတင်းလင်ၶႃႈယဝ်ႉ သင်ၶၸဝ်ႈတႄႉ ဢမ်ႇ တၼ်းပဵၼ်သင်ၶႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၶူဝ်းၼႂ်းၵျွင်းတႄႉ လႆႈမႆႈပႃးၵႂႃႇတင်းၼမ်ယူႇ။ ဢၼ်ဢမ်ႇတၼ်းဢဝ်လႆႈသေ မႆႈၵႂႃႇၸွမ်း ၾႆးၵေႃႈမီး။ ၵျွင်းလူင်ပူင်းၼႆႉ ပဵၼ်ၵျွင်းမႆႉပႅၼ်ႈ။ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈလူႉသုမ်းတႄႉ ပႆႇလႆႈႁူႉတႅတ်ႈတေႃး ဝႃႈမီးလွင်ႈ လူႉ သုမ်းၵႃႈႁိုဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

ဝတ်ႉဝိႁၢရ်လူင်ပူင်းၼႆႉ မီးၾၢႆႇၸၢၼ်းဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း၊ ယၢၼ်ၵႆဝဵင်းမွၵ်ႈ 2 လၵ်း။

“ဢမ်ႇဝႃႈ ႁိူၼ်းယေး၊ ဝတ်ႉၵျွင်း ဢၼ်ၸႂ်ႉၾႆးၾႃႉလႄႈသင်၊ ၾႆးသႅင်လႅတ်ႇလႄႈသင် သင်ဝႃႈ သၢႆၾႆး ၵဝ်ႇယဝ်ႉၸိုင် ႁႂ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပိၼ်ႇလႅၵ်ႈပၼ်သၢႆမႂ်ႇ။ ယွၼ်ႉဝႃႈ ပေႃးပဵၼ်သၢႆၾႆးၵဝ်ႇၸိုင် သၢႆၾႆးတေမႆႈႁႅင်း၊ သၢႆၾႆးၸၢင်ႈပွင်ႇသေ ၸၢင်ႈ ပဵၼ်ၾႆးသျွတ်ႉ။ တေႃႇသၢႆၾႆးဢဝ်ႁင်းၵူၺ်းၵႂႃႇတႂ်ႈတႂ်ႈၼိူဝ်ၼိူဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈမီးၽေးၼမ်”။

“ၾႆးၽြႃးဢၼ်ၸႂ်ႉၾႆးၾႃႉသေတႆႈလူႇဝႆႉၼၼ်ႉလႄႈသင်၊ ပလၢၵ်ႉၾႆးၸိူဝ်းၼၼ်ႉလႄႈသင်၊ ပေႃးမၼ်းၵဝ်ႇၸိုင် ႁႂ်ႈဢွၼ် ၵၼ်ပိၼ်ႇလႅၵ်ႈလၢႆႈပၼ်သေၵမ်း။ ပေႃးသိုဝ်ႉမႃးၸႂ်ႉၸိုင် ႁႂ်ႈသိုဝ်ႉဢၼ်သၢႆယႂ်ႇၵႃႈၶၼ်ယႂ်ႇမၼ်းမႃးၸႂ်ႉ။ သင်သိုဝ်ႉဢၼ်ၵႃႈ ၶၼ်ထုၵ်ႇမႃးၸႂ်ႉ မၼ်းတေဢမ်ႇၸႂ်ႉလႆႈႁိုင်၊ ဢမ်ႇပေႉလႆႈႁႅင်းၾႆး ၸၢင်ႈပဵၼ်ၽေးငၢႆႈ” ၵူၼ်းၼႂ်းဢိူင်ႇလူင်ပူင်းတႄႉ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

Photo by – Tang yan News/ ၾႆးမႆႈဝတ်ႉလူင်ပူင်း တၢင်ႉယၢၼ်း မိူဝ်းဝၼ်းတီႈ 16/7/2019

ၾႆးမႆႈ တီႈဝတ်ႉလူင်ပူင်းၼႆႉ ယူႇတီႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႆႈဢွၼ်ၵၼ်ၸွႆႈႁူတ်းၶႄၾႆး။ ၵႃးၶႄၾႆး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်းၵေႃႈ ၼႅတ်ႈမႃးၶႄႁူတ်းၸွႆႈ။

ၼႂ်းပီ 2018- 2019 ၼႆႉမႃး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်းၼႆႉ ၾႆးမႆႈဝတ်ႉ/ ၵျွင်း ဢမ်ႇယွမ်း 4-5 လင်ယဝ်ႉ ၵမ်ႈၼမ် ၾႆးမႆႈၼႆႉ တေပဵၼ်ယွၼ်ႉၾႆးသႅင်လႅတ်ႇၶႅပ်းသူဝ်ႊလႃႊသျွတ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27/02/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 8:30 မူင်းၼၼ်ႉ ၾႆးမႆႈဝတ်ႉဝိႁၢရ် ဝၢၼ်ႈလူင်ယၢၼ်း ဢိူင်ႇၼမ်ႉႁူး။ ဝၼ်း တီႈ 07/11/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း မွၵ်ႈ 12 မူင်းၼၼ်ႉ ၾႆးမႆႈဝတ်ႉမၢၼ်ႈသၢႆး ဢိူင်ႇမိူင်းၵူဝ်း။ ယဝ်ႉၵေႃႈ တၢင်းဝတ်ႉၼွင် မိူင်း၊ ဝတ်ႉဢၼ်မီးတၢင်းဝၢၼ်ႈၼွင်ၶဵဝ် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE